Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

VIRTUAL GENETICS LABORATORY AB (PUBL) Org nr 556342-0446 Delårsrapport januari - september 2002 Ekonomisk översikt för tre första kvartalen 2002 · Intäkterna under perioden 955 TSEK (1 954) · Rörelseresultatet -5 342 TSEK (-22 588) · Resultat efter finansiella poster -5 558 TSEK (-22 037) · Resultat per aktie -0,20 SEK (-0,66) · Kostnadsförda forskningskostnader har under perioden uppgått till ca 2 MSEK · Likviditeten uppgick per 2002-09-30 till 0,9 MSEK (5,9) Ekonomisk översikt för tredje kvartalet 2002 (exkl jämförelsestörande poster) · Intäkter under perioden 718 TSEK (1 161) · Rörelseresultat -300 TSEK (-3 644) Marknadsföring och försäljning Virtual Genetics har utvecklat och lanserat en ny teknologi - Knowledge Miner; lösningen är kapabel att analysera innehållet i textbaserade databaser med medicinskt innehåll, riktat mot Drug Discovery. Den nya teknologin har använts till att kategorisera information för samtliga kända mänskliga gener och sammanfattar information om dessa. Teknologin har sålts och levererats till Celera Genomics i Washington, USA. Teknologin är produktionsanpassad vilket medför att den klarar att hantera ett mycket stort antal dokument på kort tid. Ett flertal nya tillämpningsområden med koppling till sjukdomstillstånd är under bearbetning. Knowledge Miner fungerar tillsammans med bolagets existerande teknologi - Virtual Adapt - som under utvecklingens gång har fått en ny skalbar arkitektur. Virtual Genetics har arbetat vidare utifrån detta fundament och erbjuder nu förindexerade databaser samt riktad analys av dessa till kunder. Virtual Genteics inledde och slutförde proof-of-concept för datorbaserad analys av kembibliotek. Dessa bibliotek av kemiska substanser säljs till bl a läkemedelsföretag. Utvärderingen är synnerligen väl mottagen av ett antal större bioteknikföretag, och ett kundfinansierat projekt väntas starta under nästkommande period. Virtual Genetics har vidare erhållit ett uppdrag för kontraktsforskning för analys av gendata. Under perioden har Virtual Genetics blivit antagen som en underleverantör till IBM Life Sciences. Tillsammans med IBM har bolagets tekonologiplattform offererats till en betydande kund i Europa. Finansiering Bolaget arbetar mot bakgrund av de nya möjligheterna som en lösningsinriktad verksamhet ger, med att identifiera industriella partners som tillsammans med bolaget skall utveckla kundfinansierade lösningar inom drug discovery. Bolagets löpande kostnader kompenseras nästan helt av löpande intäkter under perioden, med undantag för extraordinära kostnader och kostnader för rekonstruktion. Mot denna bakgrund så kan bolaget komma att söka extern finansiering som komplement till industriella lösningar. Det egna kapitalet i koncernen är negativt. För dom enskilda bolagen i koncernen har kontrollbalansräkningar upprättats. Styrelsen bedömer att moderbolaget har övervärden i utvecklad programvara och teknologi. Tillsammans med nya användningsområden och samarbetspartners ger detta Virtual Genetics en stor potential, varför bedömningen görs att likvidationsplikt ej föreligger. I kombination med finansieringsarbetet, bedömer styrelsen att bolaget skall drivas vidare. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Kommande rapporteringtillfällen: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 förväntas senast den 27 februari 2003. Styrelsen Solna den 24 oktober 2002 För frågor kontakta Joakim Cöster, VD Tel: 08 50884423 E-post: joakim.coster@vglab.com Hemsida: www.vglab.com BALANS- OCH RESULTATRÄKNING KONCERNEN (TSEK) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2002-01-01 2001-01-01 2001-01-01 (Kostnadsslagsindelad) 2002-09-30 2001-12-31 2001-09-30 Rörelsens intäkter 955 4 276 1 954 Rörelsens kostnader -3 316 -30 522 -24 542 (varav personalkostnader) (-1 632) (-18 178) (-14 990) Jämförelsestörande poster *) -2 981 0 0 Rörelseresultat -5 342 -26 245 -22 588 Resultat från - 216 432 551 finansiella investeringar Resultat efter -5 558 -25 813 -22 037 finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 0 Periodens resultat -5 558 -25 813 -22 037 B A L A N S R Ä K N I N G 2002-09-30 2001-12-31 2001-09-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 1 120 1 600 1 766 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 45 341 463 Finansiella anläggningstillgångar 37 35 35 Summa anläggningstillgångar 1 202 1 976 2 264 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 602 3 357 2 395 Kassa och bank 898 3 769 5 936 Summa omsättningstillgångar 1 500 7 126 8 331 SUMMA TILLGÅNGAR 2 702 9 102 10 595 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 2 825 2 825 2 825 (28 250 000 aktier à nom värde 0.10 kr) Bundna reserver 11 074 26 063 46 334 28 888 28 888 49 159 Ansamlade förluster Ansamlad förlust -16 777 - 26 208 -42 696 Summa eget kapital -2 878 2 680 6 463 Långfristiga skulder 37 30 30 Kortfristiga skulder 5 543 6 392 4 102 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 702 9 102 10 595 *) Jämförelsestörande -2 981 TSEK avser koncernmässig effekt av konkurs i ett dotterbolag. NYCKELTAL OCH FINANSIELLA DATA 2002-01-01 2001-01-01 2001-01-01 (TSEK) 2002-09-30 2001-12-31 2001-09-30 Nettoomsättning 955 4 276 1 954 Rörelseresultat -2 361 -26 245 -22 588 Resultat efter -5 558 -25 813 -22 037 finansiella poster Periodens resultat -5 558 -25 813 -22 037 Balansomslutning 2 702 9 102 10 595 Eget kapital -2 878 2 680 6 463 Soliditet -107% 29% 61% Resultat/aktie (SEK) -0,20 -0,91 -0,78 Antal aktier vid 28 250 000 28 250 000 28 250 000 periodavslut (ST) Antal aktier efter 31 950 000 31 950 000 31 950 000 full utspädning (ST) Antal anställda vid 6 16 19 periodavslut (ST) KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2002-01-01 2001-01-01 2001-01-01 (TSEK) 2002-09-30 2001-12-31 2001-09-30 Resultat efter finansiella -5 558 -25 813 -22 036 poster Återföring avskrivningar och 774 773 575 nedskrivningar Avyttring materiella 0 72 -71 anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande -4 784 -24 968 -21 532 verksamheten Förändring kortfristiga 2 755 -541 420 fordringar Förändringar kortfristiga -849 644 -1 646 skulder Förändring av rörelsekapital 1 906 103 -1 226 Totalt kassaflöde från den -2 878 -24 865 -22 758 löpande verksamheten Utrangering materiella 0 155 143 anläggningstillgångar Inbetaln försäljning 0 0 72 materiella anläggningstillgångar Förvärv immateriella 0 0 0 anläggningstillgångar Förvärv materiella 0 -20 -20 anläggningstillgångar Förvärv finansiella 0 0 0 anläggningstillgångar Kassaflöde från 0 135 195 investeringsverksamheten Nyemission 0 0 0 Konvertibelt förlagslån 0 0 0 Konvertering av konvertibelt 0 0 0 förlagslån Förändring av övriga långfr 7 0 0 skulder Kassaflöde från 7 0 0 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel -2 871 -24 730 -22 563 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01260/wkr0002.pdf

Dokument & länkar