Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002 Virtus AB (publ) Virtus genomför åtgärdprogram i syfte att förbättra resultatnivån q Virtus nettoomsättning minskade med 8 procent till 224,1 (244,3) MSEK. q Resultatet efter finansiella poster för första halvåret uppgick till 0,2 (9,9) MSEK. Under det andra kvartalet 2002 uppvisade Virtus ett motsvarande resultat om -4,2 (+0,6) MSEK. q Systemförsäljningen i Stockholmsregionen har under det senaste kvartalet varit otillfredsställande låg, vilket starkt bidragit till det försämrade resultatet. q Virtus genomför åtgärdsprogram för att på nuvarande verksamhetsnivå redan under fjärde kvartalet 2002 åter uppnå positivt resultat före skatt. För helåret 2002 förväntas ett svagt positivt resultat q Samgåendet mellan HP och Compaq utökar Virtus systemerbjudande. q Virtus Data AB (publ) namnändrar till Virtus AB (publ). Verksamheten Virtus är en ledande svensk specialist inom högtillgänglig IT- infrastruktur för affärskritiska system. Företaget har marknadsledande kompetens inom Microsoft-plattformar, Unix samt server- och datalagrings lösningar för affärskritiska miljöer. Verksamheten är strukturerad i tre huvudsakliga verksamhetsområden. Ø Datalagring, backup och katastrofsäkring Ø Högtillgängliga serverlösningar Ø Kvalificerade konsulttjänster inom teknisk plattform Virtus bedriver verksamhet i Kista, Södertälje, Västerås, Linköping, Norrköping, Örebro och Malmö. Under andra kvartalet 2002 genomfördes samgåendet mellan Hewlett Packard och Compaq. Compaq är Virtus största partner och Virtus är - inom sitt segment - Compaqs största svenska partner. Samgående mellan bolagen innebär en möjlighet för Virtus att utöka sitt erbjudande och har ytterligare stärkt Virtus möjligheter till framgång. Systemförsäljningen har under det senaste kvartalet varit otillfredsställande låg, vilket bidragit till det försämrade resultatet. En allmän återhållsamhet gällande IT-investeringar har påverkat Virtus och dess konkurrenter sedan drygt ett år tillbaka. Virtus starka fokusering på telecom-industrin och Stockholmsmarknaden har ytterligare förstärkt denna trend. Konsultverksamheten uppvisar generellt god beläggning och har inte nämnvärt påverkats av den allmänna nedgången för branschen. Verksamheten uppvisar en god lönsamhet. Virtus Storage Provider har under perioden erhållit ytterligare kundkontrakt för backup-tjänster och säkerhetskopiering, bland annat från Dagens Industri, Hachette Filipachi och Micronic. Bolaget har under de initiala 18 månaderna uppvisat negativt resultat om 6 MSEK, men bedöms med nuvarande expansionstakt att uppnå nollresultat före skatt i slutet av innevarande räkenskapsår. Den ytterligare försvagade marknadssituationen, framförallt inom systemförsäljningen, har inneburit att Virtus i juni beslutat om ett allmänt besparingsprogram i avsikt att sänka omkostnaderna inom koncernen. De vidtagna åtgärderna bedöms tillräckliga för att på nuvarande verksamhetsnivå uppnå lönsamhet fjärde kvartalet 2002 och uppvisa positivt resultat före skatt för helåret 2002. Nettoomsättning och resultat Virtus nettoomsättning uppgick till 224,1 (244,3) MSEK för första halvåret 2002, en minskning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Andra kvartalets nettoomsättning uppgick till 106,6 (106,0) MSEK. Konsultverksamhetens nettoomsättning var 52 (25) MSEK medan systemförsäljningen svarade för 170 (217) MSEK. Konjunkturavmattningen är framförallt tydlig inom systemsidan, vilket är huvudskälet till den lägre totala nettoomsättningen. Avmattningen har även haft en betydande negativ effekt på resultatutvecklingen. Detta har endast delvis kompenserats av konsultverksamhetens positiva utveckling. Orderingången inom Virtus systemverksamhet uppvisar normalt en säsongsvariation med högre volymer under andra och fjärde kvartalet, vilket normalt innebär en bättre lönsamhet under dessa kvartal. Andra kvartalet 2002 avviker kraftigt från denna normala säsongsvariation. Konsultverksamheten visar på motsvarande sätt säsongsmässigt svagare resultat under tredje kvartalet, men även i viss utsträckning under andra kvartalet. Virtus resultat påverkas emellertid inte i nämnvärd utsträckning av valutakursförändringar. Rörelseresultat för det första halvåret blev 0,3 (10,5) MSEK - motsvarande en rörelsemarginal om 0,1 (4,3) procent - en minskning om 4,2 procentenheter. Samtliga geografiska enheter uppvisar positivt rörelseresultat. Virtus långsiktiga målsättning är en rörelsemarginal om 7 procent. Finansnettot uppgick under perioden till -0,1 (-0,6) MSEK. Virtus hade vid kvartalets slut räntebärande skulder om 14,6 (0,0) MSEK. Periodens bedömda skattekostnad om 0,1 (3,0) MSEK motsvarar 30 (30) procent av resultat före skatt, vilket också är den genomsnittliga skattebelastningen under de närmast tre föregående verksamhetsåren. Resultat efter bedömd skattekostnad uppgick till -0,3 (6,9) MSEK, eller -0,07 (1,45) kronor per aktie. Avkastningen på operativt kapital för rapportperioden uppgick till 6,6 (117,0) procent. Balansräkning Soliditeten var vid periodens utgång 29,6 (47,0) procent. Försämringen förklaras av en väsentligt lägre balansomslutning i juni 2001 än normalt, vilket resulterade i att soliditeten vid detta tillfälle var onormalt hög. Virtus målsättning är en soliditet om 35 procent. Den 30 juni 2002 uppgick koncernens räntebärande skulder till 14,6 (0,0) MSEK. Virtus har en kreditlimit om 25 MSEK. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,3 (-1,5) MSEK under perioden. De likvida medlen uppgick den 30 juni 2002 till 4,7 (6,9) MSEK. Kassalikviditeten per 30 juni 2002 var 119 (178) procent. Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 3,0 (3,4) MSEK och avsåg främst datorer och kontorsutrustning. Under perioden har inga avyttringar eller utrangeringar av väsentlig betydelse skett. Medarbetare Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 160 (79), medan antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 169 (89). Ökningen sammanhänger framförallt med nyetableringarna de senaste tolv månaderna. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och vissa koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets nettoomsättning under perioden var 14,7 (5,4) MSEK. Rörelseresultatet för första halvåret blev -1,8 (1,1) MSEK. Resultat före skatt för årets första sex månader var - 1,7 (1,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,7 (1,6) MSEK vid periodens utgång. Under perioden har utdelning om 3,3 MSEK till aktieägarna genomförts. Virtus Data AB (publ) har under perioden namnändrat till Virtus AB (publ). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Framtidsutsikter Marknaden för Virtus systemförsäljning har varit fortsatt svag under det andra kvartalet 2002. Inga tydliga tecken på en vändning har noterats. Trots konjunkturläget bedömer Virtus styrelse att resultat före skatt 2002 blir positivt. Osäkerheten i prognosen är emellertid stor, då en väsentlig andel av Virtus resultat normalt genereras under det fjärde kvartalet. Kommande rapporttillfälle Delårsrapport för perioden januari - september 2002 offentliggörs den 23 oktober. För ytterligare information kontakta Christer Hjelmstedt, VD, Virtus AB, Tel: 08-546 00 241, Mobil: 073-660 37 00, E-post: christer.hjelmstedt@virtus.se Johan Mattsson, ekonomichef, Virtus AB, Tel: 08-546 00 256, Mobil: 073-660 37 01, E-post: johan.mattsson@virtus.se Erik Samuelsson, vice VD, Virtus AB, Tel: 08-546 00 240, Mobil: 073-660 39 00, E-post: erik.samuelsson@virtus.se Stockholm den 21 augusti 2002 Verkställande direktören Virtus AB (publ) Org nr 556496-7221 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00550/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00550/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar