Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Styrelsen i Vision Park Entertainment AB (publ), 556541-1179, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 mars 2001 kl 10.30. Bolagsstämman hålls på Grand Hotell i Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 11 mars 2001, dels göra anmälan till bolaget senast den 19 mars 2001, kl 16.00, under adress Vision Park Entertainment AB, Riddargatan 19, 114 57 STOCKHOLM, telefon 08- 545 892 00, telefax 08-545 892 27. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 11 mars 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. Följande ärenden skall behandlas. 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 8. Bolagsstämmans avslutande. Det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag är följande. 7. Beslut om styrelsens förslag till nyemission Styrelsen i Vision Park har den 12 februari 2001 offentliggjort ett bud på samtliga aktier i Independent Media Group Sweden AB (publ). Styrelsen föreslår mot bakgrund härav att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 5.143.374 aktier. I övrigt innebär förslaget i huvudsak att bolagets aktiekapital ökas med högst 1.285.843,50 kr, att de nya aktierna med avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt i sin helhet skall erbjudas att tecknas av aktieägarna i Independent Multimedia Group Sweden AB (publ), nedan IMG, att teckning skall ske senast den 6 april 2001, att de teckningsberättigade som betalning för de nya aktierna tillskjuter sina aktier i IMG i proportion till sina innehav av aktier i IMG varvid 1 aktie i IMG berättigar till teckning av 1,53 aktier i Vision Park. Aktierna skall vara Vision Park Entertainment AB (publ) tillhanda senast den 18 april 2001, att optionsrättsinnehavare i IMG erbjuds att teckna 1 aktie i Vision Park för 2 optionsrätter som tillskjuts Vision Park som apport, att de nya aktierna skall ha ett nominellt belopp om 0,25 kronor, att teckningskursen är 20,80 kronor per nyemitterad aktie, att de nyemitterade aktierna har rätt till utdelning för innevarande räkenskapsår, dvs kalenderåret 2001, att erbjudandet om förvärv av aktier i IMG fullföljs. Fullföljande av erbjudandet förutsätter bland annat att det accepteras i sådan utsträckning att Vision Park blir ägare till mer än 90% av det totala antalet aktier och röster i IMG. Vision Park förbehåller sig rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning. Erbjudandet förutsätter vidare att förvärvet enligt Vision Parks bedömning inte, t om tidpunkten för offentliggörandet av att erbjudandet fullföljs, helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas komma eller av annan omständighet utanför Vision Parks kontroll som Vision Park ej har kunnat eller borde kunnat förutse. Tidpunkter avseende teckning och betalning kan komma att korrigeras. Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 7 ovan hålls tillgängligt i sin helhet hos bolaget senast en vecka före bolagsstämman och kommer tillsammans med prospekt att skickas till samtliga aktieägare. Stockholm den 19 februari 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00540/bit0001.pdf

Dokument & länkar