Vision Park sänker omsättnings- och resultatprognos för helåret 2000

Vision Park sänker omsättnings- och resultatprognos för helåret 2000 Vision Parks omsättning för verksamhetsåret 2000 blir 145-150 MSEK i stället för förväntade 180-200 MSEK. Ett negativt resultat på cirka 30 MSEK förväntas också jämfört med den tidigare lämnade prognosen om "ett positivt resultat efter finansiella poster". Vision Parks bokslutskommuniké offentliggörs den 15 februari. Ett åtgärdsprogram för att öka lönsamheten på kort och lång sikt har initieras. Den lägre omsättningen beror huvudsakligen på uteblivna produkter från externa leverantörer i kombination med en oväntad svag försäljning under det fjärde kvartalet. Den lägre omsättningen påverkade resultatet negativt med cirka 20 MSEK. Resterande prognosavvikelse förklaras av ökade kostnader under det fjärde kvartalet för i första hand utveckling samt resultatpåverkande faktorer av engångskaraktär om 7,5 MSEK. - Efterfrågan under julhandeln var väsentligt sämre än förväntat. Detta i kombination med uteblivna lanseringar från våra externa leverantörer visar sig i både lägre omsättning och sämre resultat. Som en anpassning till resultatutfallet, kommer vi att vidta ett antal omedelbara åtgärder, säger Thomas Brühl, VD Vision Park. - Vi kommer att skära i våra kostnader rejält under 2001 samtidigt som vi kommer att prioritera lönsamhet framför tillväxt i vår befintliga verksamhet. Behovet av konsolidering i branschen är tydligt och vi ska vara fortsatt aktiva i den processen. Det finns stora skalfördelar och vi strävar efter att så fort som möjligt nå den kritiska massa som krävs för att nå större effektivitet i utveckling, förlagsverksamhet och distribution av e-underhållning, tillägger Thomas Brühl, VD Vision Park. Åtgärdsprogram för ökad lönsamhet: Det åtgärdsprogram som initierades i och med samgåendet med Multi Media Norden i januari 2000 kommer att intensifieras och utvidgas under innevarande år. * Ett utvecklingskontor läggs ner. Utvecklingen ska koncentreras till tre kontor (tidigare fyra) för att minska overhead- och administrativa kostnader under år 2001. * Koncernövergripande sparprogram 2001 införs. * Omorganisation av logistikfunktionen. * Selektiv reduktion av distributionstitlar med fokus på s k AAA- produkter. * Intensifierad exportsatsning på egenutvecklade produkter. * Fokus på högmarginalprodukter, dvs egenutvecklade- och inliciensierade titlar samt återanvändning av befintliga produkter. Marknadsutsikter 2001 Bedömningen är att nämnda program kommer att vara tillräckligt för att åtgärda de problem som uppstod i det fjärde kvartalet 2000. Vision Parks marknadsposition, starka varumärken samt förmågan att utveckla innovativa produkter borgar för en positiv utveckling av verksamheten under 2001. - Styrelse och ledning vidtar de nödvändiga åtgärder som krävs för att Vision Park återigen ska visa lönsamhet och kunna förtjäna ett förnyat förtroende, säger styrelseordförande Petter Fjellstad. Marknaden för elektronisk underhållning väntas fortsätta växa under 2001. Efterfrågan på innehåll kommer att ta fart i och med att utbyggnaden av bredbandsnät genomförs. Marknaden för underhållande e-utbildningsprodukter är i sin linda och har en stark tillväxt. Vision Park har en stark ställning inom alla dessa områden. För mer information kontakta: Thomas Brühl, VD, tel: 08-545 89 200 Vision Park är innehållsleverantör av e-underhållning inom områdena; online-underhållning, spel, edutainment och TV. Dessutom förlägger bolaget e-underhållning från externa Publishers och utvecklingsbolag. Utvecklingen sker av team i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Sälj- och marknadsbolag finns i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-aktielista och sysselsätter idag cirka 135 personer. www.visionpark.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00630/bit0002.pdf

Dokument & länkar