Ostlänken blir motor för nya innovationer inom visualisering

Report this content

Norrköpings fond för forskning och utveckling finansierar projekt som skall utforska och utveckla nya innovativa visualiseringsverktyg för medborgardialog i Ostlänkenprojektet.

Norrköping står just nu inför det största utvecklingsprojekt staden någonsin har upplevt – Byggnationen av Ostlänken. Med en budget på cirka 30 miljarder är Ostlänken Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt.

Projektet Ostlänken har en hög komplexitet och ställer väldigt höga krav på Norrköpings kommun, man står till exempel inför; en revision av hela 40 detaljplaner för att järnvägen skall kunna passera genom kommunen, byggnationen av ett nytt resecentrum samt utveckling av helt nya stadsdelar och bostadsområden.

Teknik för framtiden

En central del i Ostlänkenprojektet, i allt från planering till genomförande, kommer att vara användandet av visualisering för att skapa en effektiv kommunikation och dialog mellan projektets olika sakägare som politiker, tjänstemän, fastighetsägare, verksamhetsutövare och inte minst allmänheten.

- I den här typen av stora infrastrukturprojekt är det en stor utmaning att kunna beskriva vad som kommer att ske och att göra nyttorna begripliga för allmänheten, säger Hans Revenhorn Stadsbyggnadsdirektör i Norrköping. Därför är det viktigt för oss att fortsatt satsa på att både utforska och utveckla nya visualiseringsverktyg som kan använda i vår dialog med medborgarna.

Norrköping har genom en medveten satsning på 3D-visualisering, bland annat genom projektet Urban Explorer, blivit en av Sveriges ledande aktörer inom visualisering för stadsutveckling. Allt ifrån investerare till medborgare kan redan idag engagera sig i stadens utveckling i 3D med hjälp av modern visualiserings- och interaktionsteknik. Genom stödet från Norrköpings fond för forskning och utveckling kan utvecklingen fortsätta.

- Genom stödet från fonden kan vi ta ett steg in i framtiden och utforska ny teknik, nya metoder och interaktionsformer, säger Thomas Rydell som är chef på Interactive Institute Swedish ICT vid Visualiseringscenter C. Genom att utgå från den stora utmaningen som Ostlänkenprojektet innebär hoppas vi kunna skapa nya innovativa lösningar, goda exempel, inspiration och kunskap.

Nytt projekt

Med utgångspunkt i de krav som Ostlänkenprojektet ställer och med hjälp av 2 miljoner i finansiering från Norrköpings fond för forskning och utveckling startas nu ett projekt med syftet att utveckla nya innovativa 3D-visualiseringsverktyg och etablera Visualiseringscenter C till en mötesplats för Ostlänkenprojektet.

-Vi arbetar för att medborgarna i Norrköping ska få goda möjligheter att föra en dialog kring byggandet av Ostlänken, säger Therese Eklöf VD på Norrköping Visualisering AB. Vi ser detta som starten på en större satsning där Visualiseringscenter C kommer att etablera sig som en viktig mötesplats för Ostlänkenprojektet och andra kommande stadsutvecklingsprojekt.

Inom projektet som löper under 2014 kommer en experimentell demonstrator som visar möjligheterna med interaktiv 3D-visualisering inom Ostlänkenprojektet att utvecklas. Slutresultatet kommer bland annat att presenteras för allmänheten på Visualiseringscenter C i form av en utställning och mötesplats.

Demonstratorn skulle till exempel kunna visa de olika etapperna i projektet, tänkta korridorer för järnvägen, hur resecentrum och nya stadsdelar växer fram, invånarnas åsikter och idéer i projektet, arkitekters förslag och visioner. Men även mer abstrakt information som restidszoner, buller, kostnader, historiska och framtida flöden av resenärer, miljöeffekter, inflyttning, nya arbetstillfällen och andra ekonomiska effekter.

- För oss är detta ett spännande samarbete som vi hoppas leder till nya sätt att visualisera vår stora nyproduktion av bostäder i Norrköping. Vi kan också föra en dialog om boendefrågor och lösningar innan själva huset är byggt. Vi ser in i framtiden med stor nyfikenhet och optimism, och det kan snart alla Norrköpingsbor göra via detta projekt, säger Lars Löfgren, Hyresbostäder

Fakta om projektet
Projektet som går under namnet “3D-visualisering som dialogverktyg i projektet Ostlänken” drivs i samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT och Norrköping Visualisering AB vid Visualiseringscenter C, Stadsbyggnadskontoret vid Norrköpings kommun samt Hyresbostäder i Norrköping AB.

Projektet finansieras av Norrköpings fond för forskning och utveckling med 2 miljoner kronor. Projektet kommer att pågå under 2014 med målsättningen att presentera slutresultatet i en utställning på Visualiseringscenter C.

Projektet baseras på Urban Explorer, ett utvecklingsprojekt som sedan 2010 drivits i nära samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT vid Visualiseringscenter C i Norrköping, Stadsbyggnadskontoret i Norrköping, Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköping Visualisering AB och Norrköping Science Park.

Urban Explorer har resulterat i en experimentell plattform för interaktiv visualisering av stadsbyggnadsfrågor i domemiljö; framtagandet av en 3D stadsmodell över centrala Norrköping samt ett visualiseringsbord för interaktiv visualisering av stadsbyggnadsfrågor.

Urban Explorer används idag av flera kommunala och regionala aktörer inom många användningsområden; tillexempel vid samråd, nämndmöten, presentationer för beslutsfattare, utställningsverksamhet i olika former, utbildningsverksamhet och marknadsföring.

Kontakt

Thomas Rydell, Studio Director, Interactive Institute Swedish ICT
E-post: thomas.rydell@tii.se
Telefon: 070-773 17 09

Therése Eklöf, VD, Norrköping Visualisering AB
E-post: therese.eklof@visualiseringscenter.se
Telefon. 011-15 63 10

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter och en publik mötesplats med utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se.

Om Interactive Institute
Interactive Institute är ett experimentellt IT & designforskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. Mer om Interactive Institute på www.tii.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

- Genom stödet från fonden kan vi ta ett steg in i framtiden och utforska ny teknik, nya metoder och interaktionsformer, säger Thomas Rydell som är chef på Interactive Institute Swedish ICT vid Visualiseringscenter C. Genom att utgå från den stora utmaningen som Ostlänkenprojektet innebär hoppas vi kunna skapa nya innovativa lösningar, goda exempel, inspiration och kunskap.
Thomas Rydell