Fortsatt god utveckling

Report this content

Sammanfattning av perioden januari - december 2020

 • Nettoomsättning 1 313 Mkr (1 156)  
 • EBITA 345 Mkr (247) motsvarande en EBITA marginal om 26 % (21)
 • Rörelseresultat 222 Mkr (144) motsvarande en rörelsemarginal om 17 % (12)
 • Resultat efter finansnetto 208 Mkr (130)
 • Vinst per aktie före utspädning 4,93 kr (3,16)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 436 Mkr (283)
 • Styrelsen föreslår utdelning till 1,64 kr/aktie (1,35)
 

Sammanfattning av perioden oktober - december 2020

 • Nettoomsättning 362 Mkr (298)  
 • EBITA 98 Mkr (53) motsvarande en EBITA marginal om 27 % (18)
 • Rörelseresultat 65 Mkr (26) motsvarande en rörelsemarginal om 18 % (9)
 • Resultat efter finansnetto 61 Mkr (21)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,43 kr (0,49)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 61 Mkr (56)
 • Det finska programvarubolaget NexGolf Oy förvärvas
 

Vd-kommentar

Resultatmässigt har året har utvecklats väl, våra repetitiva intäkter når för första gången över 1 miljard kronor. De har ökat med 19 % varav drygt 4 % organiskt och uppgår till 82 % (79) av totala intäkterna. Vi har investerat 162 Mkr (139) i vår produktportfölj och ökat antalet medarbetare. Vi har idag 27 operativa affärsenheter och har genom 5 förvärv under året tillfört ca 150 Mkr i årsomsättning.

Arbetsmiljömässigt har det varit annorlunda. Pandemin har inneburit nya lagar, ständigt ändrade regler och rekommendationer att förhålla sig till samt stängda gränser inom Norden. För oss med en uttalad nordisk strategi och närvaro, har de stängda gränserna känts både helt oväntat och förstås oönskat. Jag hoppas att såren mellan länderna efter 2020 kan läka snabbt och att vi en bit inpå 2021 kan återfå känslan av ett mer enat Norden än den vi har nu.

Pandemirestriktionerna har påverkat vårt interna ar-betssätt inom koncernen, men inte vår förmåga att driva vår affär och serva våra kunder. Vi har en tydlig förstärkning av rörelsemarginalen till 17 % (12). Vi bedömer dock att ca en procentenhet av marginalförbättringen är en positiv effekt av bland annat minskat resande i koncernen. Det betyder att ca 13 Mkr av resultatförbättringen inte med säkerhet är bestående. Till detta ska också läggas de 6 Mkr i positivt netto som tillkom av tillfälliga generella statliga pandemiåtgärder under första halvåret.

Vår finansiella ställning och beredskap för framtiden är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt program-varubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt - och så höjer vi utdelningen för 19:e året i rad.

Slutligen ett varmt tack till alla medarbetare som ansvarsfullt och med stor skaparkraft utvecklat nya arbetssätt i pandemin, samtidigt som man jobbat hemifrån med enbart digital samverkan med både arbetskamrater och kunder. En svår ekvation som lösts med utmärkt resultat.

Lars Stenlund, Vd


För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, mob. +46 76 942 85 97

 

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 klockan 08:00 (CET).

 

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 950 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com