Kommuniké från Vitec Software Group AB årsstämma den 10 april 2019

Report this content

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 1,20 SEK per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 12 april 2019. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 17 april 2019.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Crister Stjernfelt som styrelseordförande. Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman och Kaj Sandart omvaldes som övriga styrelseledamöter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 270 000 och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 135 000 vardera.

Revisor

Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitec.se

+46-76-9428597.
Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.