Ökad omsättning och stärkt marginal

Report this content

Sammanfattning av perioden januari-september 2019

 • Nettoomsättning 859 Mkr (727)
 • EBITA 194 Mkr (156) motsvarande en EBITA marginal om 22,6 % (21,5)
 • Rörelseresultat 118,1 Mkr (94,1) motsvarande en rörelsemarginal om 13,8 % (12,9)
 • Resultat efter finansnetto 108,8 Mkr (86,3)
 • Vinst per aktie före utspädning 2,66 kr (2,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 222 Mkr (149)

Sammanfattning av perioden juli-september 2019

 • Nettoomsättning 289 Mkr (262)
 • EBITA 69,1 Mkr (61,5) motsvarande en EBITA marginal om 23,9 % (23,5)
 • Rörelseresultat 45,0 Mkr (40,9) motsvarande en rörelsemarginal om 15,6 % (15,6)
 • Resultat efter finansnetto 41,0 Mkr (38,1)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,11 kr (0,96)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 36,2 Mkr (28,8)

VD-kommentar 

Under tredje kvartalet ökade de repetitiva intäkterna med 22 % och når för första gången över 80 % av de totala intäkterna för ett kvartal. De nyförvärvade enheterna bidrar positivt samtidigt som befintliga verksamheter gör successiva förbättringar vilket tillsammans medverkar till en gynnsam utveckling.

Under de senaste åren har framgångsrika förvärv gjorts i Norge, Finland och Danmark medan vi i Sverige har haft en lägre takt. Med ambitionen att etablera Vitec som Nordens främsta vertikala programvarubolag har detta varit en naturlig händelsekedja. Vi är nu i ett skede där vår närvaro är likartad i alla fyra länder och det är därför tid att återföra del av vårt fokus till Sverige. Vi kommer att öka våra ansträngningar för att framöver åter göra förvärv i Sverige samt sträva efter att upprätthålla en balans i vår nordiska närvaro.

Vid den danska upphandlingen för skriv- och läshjälpmedel för dyslektiker som skedde under sommaren, valde vi att inte prioritera den hårdvaruaffär, som vi hittills haft. Detta innebär att vi framgent har ett mer fokuserat mjukvaruerbjudande i den danska verksamheten inom Vitec MV, vilket vi också eftersträvat. Detta påverkade de totala intäkterna negativt för det tredje kvartalet, då hårdvaruförsäljningen till stor del har skett tidigare år under just tredje kvartalet. I och med detta har vi också belastat resultatet med 4 Mkr för strukturkostnader.

Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt.

/Lars Stenlund, VD

                                                                                    

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitecsoftware.com

+46-76-9428597

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019.