Ökade intäkter och kostnadsfokus

Sammanfattning av perioden januari - juni 2020

 • Nettoomsättning 630 Mkr (570)   
 • EBITA 161 Mkr (125) motsvarande en EBITA marginal om 26 % (22)
 • Rörelseresultat 97 Mkr (73) motsvarande en rörelsemarginal om 15 % (13)
 • Resultat efter finansnetto 89 Mkr (68)
 • Vinst per aktie före utspädning 2,19 kr (1,56)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 302 Mkr (185)

Sammanfattning av perioden april - juni 2020

 • Nettoomsättning 321 Mkr (291)   
 • EBITA 96 Mkr (67) motsvarande en EBITA marginal om 30 % (23)
 • Rörelseresultat 64 Mkr (37) motsvarande en rörelsemarginal om 20 % (13)
 • Resultat efter finansnetto 61 Mkr (34)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,52 kr (0,76)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 69 Mkr (3)
 • Förvärv av LJ System AB och Appva AB
 

Vd-kommentar

Verksamheten har fortsatt nästan helt intakt under andra kvartalet. Några väsentliga skillnader i utförandet av arbetet har dock skett – inga resor, hemarbete har totalt dominerat och många medarbetare har fått röda öron av alla timmar med hörlurarna på i otaliga videomöten med kunder och kollegor.

Vi har i koncernledningen haft ett 40-tal videomöten under kvartalet för att följa läget, koordinera intern information, planera för svåra händelser och i görligaste mån stötta cheferna i koncernen. Vi har varit förskonade från allvarliga fall av covid-19 och sjukfrånvaron har varit låg.

I och med pandemin koncentrerade vi oss på likviditeten, ökade fokus ytterligare på återhållsamhet med kostnader och sköt planerade rekryteringar på framtiden. En del interna event ställdes även in – av uppenbara skäl. Kassaflödet har också varit osedvanligt starkt, delvis av de mått och steg vi tagit i verksamheten, delvis genom att vi nyttjat den tillfälliga corona-möjligheten att skjuta upp vissa skatteinbetalningar.

Resultatet för kvartalet är starkt. Uteblivna resekostnader och allmänna skattelättnader har i lika delar tillsammans gett en positiv resultateffekt på cirka nio miljoner kronor – kostnadsreduktioner som sannolikt är temporära. Vi har motsvarande direkta kostnader på cirka en miljon kronor och har inte drabbats av kundförluster på mer än några hundratusen kronor. Våra system är kritiska för våra kunder och vi har kunder som är väsentliga och livsviktiga aktörer i samhället. Detta ger oss en robust verksamhet som möjliggör en långsiktig planering som ändå kan anpassas efter kortsiktiga förändringar eller påfrestningar.

Vi har kunnat göra två förvärv under kvartalet, nästan helt utan fysiska möten. Aktiviteterna i transaktionsmarknaden sjönk till att börja med för att närmare sommaren öka igen.

Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, Vd

 

För mer information, kontakta:

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, mob. +46 76 942 85 97

 

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 klockan 08:00 (CET).

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 830 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.