Vitec Software Group AB:s delårsrapport januari - mars 2022

Report this content

Sammanfattning av perioden januari - mars 2022

  • Nettoomsättning 447 Mkr (373) ökning 20 %
  • Repetitiva intäkter 378 Mkr (313) ökning 21 % varav organiskt 8 %
  • EBITA 130 Mkr (96) ökning 36 %
  • EBITA marginal 29 % (26)
  • Rörelseresultat 83 Mkr (56) ökning 50 %
  • Rörelsemarginal 19 % (15)
  • Vinst per aktie före utspädning 1,76 kr (1,21)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 445 Mkr (310)
  • Förvärv av DocuBizz ApS

Ökade marknadsaktiviteter, utvecklingsinsatser och fortsatt god tillväxt

Året har börjat bra, med fortsatt god organisk tillväxt, + 8 % för våra repetitiva intäkter på helårsbasis. Total tillväxt för kvartalet jämfört med samma period föregående år ökade med + 20 %, EBITA resultatet ökade med 36 % och rörelseresultatet med hela 50 % för perioden. Även marginalerna ökade till 29 % (26) för EBITA samt 19 % (15) för rörelseresultatet.

Vi har i inledningen av året kunnat justera priserna utifrån de indexklausuler som många avtal har, något som de senaste åren inte givit så stora ökningar men som nu följer den ökande allmänna prisbilden på respektive marknad. Det finns givetvis även en motsvarande ökning på kostnadssidan och då främst för våra personalkostnader men som ännu inte till fullo slagit igenom.

Kassaflödet är starkt vilket följer av säsongsmönstret där en hög andel av årets repetitiva intäkter förskottsbetalas under första kvartalet. Detta tillsammans med kontinuerliga resultatförbättringar ger oss en stark finansiell ställning och en god beredskap för kommande förvärv.

Vi har även haft en hög aktivitet inom vår produktutveckling samt ett kvartal med få helgdagar och ledigheter. En succesiv återgång till kontoren efter pandemin för både oss och våra kunder har bidragit till ökade marknadsaktiviteter, kundmöten och efterlängtade kreativa och spontana möten med kollegorna.

I början av året välkomnade vi DocuBizz till Vitecfamiljen, ett danskt bolag som med sin programvara effektiviserar och förenklar hanteringen av leverantörsfakturor för sina kunder inom fordonsbranschen. Under perioden har arbetet med förvärvskandidater fortgått och vi ser goda möjligheter till kommande förvärv.

Olle Backman, CEO, Vitec Software Group

För mer information kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 klockan 08:00 (CET).

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 020 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.