Vitec Software Group AB:s delårsrapport januari - september 2021

Report this content

Sammanfattning av perioden januari - september 2021

 • Nettoomsättning 1 150 Mkr (951) ökning 21 %
 • Repetitiva intäkter 975 Mkr (796) ökning 22 % varav organiskt 9 %
 • EBITA 327 Mkr (247) motsvarande en EBITA marginal om 28 % (26)
 • Rörelseresultat 213 Mkr (158) motsvarande en rörelsemarginal om 18 % (17)
 • Vinst per aktie före utspädning 4,55 kr (3,51)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 430 Mkr (375)

Sammanfattning av perioden juli - september 2021

 • Nettoomsättning 380 Mkr (321) ökning 19 %
 • Repetitiva intäkter 336 Mkr (277) ökning 21 % varav organiskt 8 %
 • EBITA 109 Mkr (86) motsvarande en EBITA marginal om 29 % (27)
 • Rörelseresultat 71 Mkr (61) motsvarande en rörelsemarginal om 19 % (19)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,48 kr (1,32)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 89 Mkr (73)
 • Riktad nyemission om 920 Mkr, förvärv av Ecclesia och Vabi

Förvärv utanför Norden och nyemission

Under det senaste tredje kvartalet som vanligen domineras av semesterperioderna har vi haft fullt upp. Vi har genomfört två förvärv, först Ecclesia, ett tilläggsförvärv som kompletterar vårt erbjudande inom vertikala programvaror för kyrkor i Norge på ett mycket bra sätt. Detta förvärv är ett exempel på hur vi kan addera även mindre verksamheter till befintliga affärsenheter. Sedan vårt första förvärv utanför de nordiska länderna, Vabi i Nederländerna. Vabi är marknadsledande i Nederländerna inom byggsimulering, energicertifiering och energirådgivande programvaror inom fastighetsmarknaden. Man möjliggör för sina kunder att nå sina egna och myndigheternas allt ambitiösare miljömål. Vi genomförde även en riktad nyemission som adderade 920 Mkr före emissionskostnader vilket stärker vår balansräkning och ger oss goda möjligheter att fortsätta vara ett lönsamt tillväxtbolag inom vertikala programvaror med en tydlig förvärvsstrategi. Genom den signifikant övertecknade emissionen breddades vår ägarbas ytterligare och vi välkomnar ett antal nya välrenommerade nordiska institutioner som ägare.

En minskad smittspridning och lättade restriktioner i de länder vi är verksamma i för med sig möjligheter att åter möta våra kunder och kollegor både fysiskt och digitalt. Från vårt arbete under pandemin kommer vi att kunna ta med oss en hel del goda exempel på hur vi på ett mer hållbart sätt kan driva våra verksamheter framåt med färre resor, effektivare möten och ökat fokus. Detta i kombination med innovationskraften som finns i de mänskliga mötena gör att vi ser att Vitec kommer fortsätta utvecklas positivt framöver.

Andelen repetitiva intäkter uppgår under perioden till 88 % och ackumulerat till 85 % vilket är helt i linje med våra ambitioner. Vi ser även att vår organiska tillväxt ligger på en relativt jämn nivå, en bit över hur ekonomin i övrigt växer. Detta beror på en mängd faktorer bland annat ökad kundtillströmning, merförsäljning på befintliga kunder och ökningar inom våra volymberoende tjänster såsom digital signering, meddelandetjänster med mera.

Resultatmässigt kan vi åter rapportera ett kvartal med ökade marginaler jämfört med samma period förra året om än att vi bedömer att omkostnadsnivåerna fortfarande är något för låga. Marginalökningarna är ett resultat av alla affärsenheters arbete med att utveckla sina verksamheter, ett arbete med många små ständiga förbättringar och ett långsiktigt perspektiv. Det är så vi utvecklar Vitec vidare på ett hållbart sätt.

Olle Backman, Vd och koncernchef

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, mob. +46 76 942 85 97
 

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021 klockan 08:00 (CET).

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 000 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.