Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2000

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2000 · Resultat efter skatt ökade till 1,01 Mkr (f.å. -2,34 Mkr) · Nettoomsättningen ökade med 86% till 40,4 Mkr (21,7 Mkr) · Nått position som en av tre huvudleverantörer till svenska fastighetsförvaltare · Förvärv av Minator AB i Malmö · Letter of intent att förvärva MiniMax Energy AB efter årets slut Ekonomi Nettoomsättningen ökade med 86% (f.å. 56%) och uppgick till 40,4 Mkr (21,7). Resultatet blev 2,34 Mkr ( -2,07) före goodwillavskrivningar och resultat efter skatt blev 1,01 Mkr (-2,3 Mkr). Utgående orderstock var 15,7 Mkr (10,2). Likvida medel uppgick till 9,8 Mkr. Soliditeten var 44%. Förvärv Under första kvartalet förvärvades Minator AB i Malmö. IT-företaget Minator marknadsför egenutvecklade programvaror och tjänster till fastighetsbranschen och industriföretag. Genom förvärvet av Minator har Vitec nått positionen som en av tre huvudleverantörer av IT-stöd till svenska fastighetsbolag. I och med förvärvet har Vitec också fått ett starkt fotfäste i den expansiva Öresundsregionen. Marknaden för fastighetssystem är fortfarande fragmenterad på leverantörssidan och Vitecs tillväxtstrategi innebär en strävan efter ytterligare företagsförvärv. Verksamheten Tillväxten har varit stark under det gångna året samtidigt som rörelseresultatet vänts till tydlig vinst. Genom framgångsrika förvärv och fortsatta säljframgångar har den positiva utvecklingen fått ytterligare kraft. För att möta den fortsatta expansionen har en omorganisation genomförts per den 1 januari 2001. Förändringen innebär att affärsområdena nu drivs i egna bolag, Vitec Fastighetssystem AB och Vitec Energy AB, samt att moderbolaget är ett holdingbolag med koncernledningen. Bolagisering ökar tydligheten mot marknaden och skapar en plattform för framtida tillväxt. Med den nya organisationen kan dessutom fokus stärkas i affärsområdena samtidigt som koncernen har en tillväxtorienterad organisationsstruktur. Efter räkenskapsårets slut har ett Letter of intent tecknats med MiniMax- koncernen om förvärv av verksamheten i MiniMax Energy AB. Affären innebär att omsättningen i Vitec Energy AB fördubblas samtidigt som förvärvet förväntas ge ett positivt resultattillskott under innevarande år. Utsikter Året som gått uppvisar stark tillväxt, både omsättnings- och lönsamhetsmässigt. Vitecs mål är att växa med ca 50 procent per år under de närmaste åren med en balanserad lönsamhet. Under det kommande räkenskapsåret kommer både organisk tillväxt och förvärv att bidra till den totala tillväxten. Antalet anställda i koncernen uppgår till 45 (f.å. 31). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00490/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00490/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar