Delårsrapport för perioden januari-september 2000

Report this content

Delårsrapport för perioden januari-september 2000 * Resultat före goodwillavskrivning + 1 Mkr (f.å. -1,9 Mkr) * Nettoomsättningen ökade med 91% till 28,4 Mkr * Orderingång +116% * Allians med Intentia * Samarbetsavtal med OM * Order från Botkyrka, Astra, REMU * Prognosen för 2000 är en omsättning på 40 Mkr med positivt resultat efter goodwill. Ekonomi Nettoomsättningen ökade med 91% och uppgick till 28 392 Tkr under årets första nio månader. Resultatet blev +1 001 Tkr (f.å. -1 905) före goodwillavskrivningar. Orderingången uppgick till 23 333 Tkr (f.å. 10 802 Tkr). Utgående orderstock var 8 138 Tkr (f.å. 6 394). Tredje kvartalet är alltid årets svagaste. Likvida medel uppgick till 11 558 Tkr, varav spärrade medel 2 500 Tkr. Soliditeten är 52%. Verksamheten Ekonomisk information Kommande rapporttillfällen Februari 2001 - bokslutskommuniké. Resultaträkningar koncernen (tkr) [REMOVED GRAPHICS] Balansräkningar koncernen (tkr) [REMOVED GRAPHICS] Nyckeltal [REMOVED GRAPHICS] Bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. Not 2 Investeringar Koncernens investeringar under första halvåret uppgick till totalt 8,2 Mkr. Cirka 7,2 Mkr avser immateriella tillgångar i form av goodwill hänförligt till förvärvet av Minator AB samt tilläggsköpeskilling för BRA Administration Sollentuna AB. Not 3 Långfristiga skulder Bland långfristiga skulder redovisas 3,4 Mkr avseende likvider för personalkonvertibler som började löpa den 1 april 2000. Löptid är 1 april 2000 - 31 mars 2003. Konvertering kan ske under perioden 1-10 mars 2003 till en kurs av 26,24 kr. Vid full konvertering uppgår utspädningen till ca 4,4 % av kapitalet och 1,2% av rösterna. Resterande del avser lån för förvärv av dotterbolag samt villkorslån för exportsatsning. Not 4 Eget kapital Aktiekapitalet per den 31 mars 2000 utgörs av 1 000 000 A-aktier och 2 464 000 B-aktier. Nominellt värde är 50 öre. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Umeå den 31 oktober 2000 Lars Stenlund Verkställande direktör Vitecs affärsidé är att genom egna värdeskapande IT-lösningar höja lönsamhet och konkurrenskraft hos kunderna. Vitec är noterat på Aktietorget. http://www.vitec.se Kontaktperson: Lars Stenlund tel:070-659 49 39 lars.stenlund@vitec.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar