Delårsrapport för perioden januari-september 2000

Delårsrapport för perioden januari-september 2000 *Resultat före goodwillavskrivning + 1 Mkr (f.å. -1,9 Mkr) *Nettoomsättningen ökade med 91% till 28,4 Mkr *Orderingång +116% *Ny organisation beslutad *Samarbete med Cell Network och eyescream@home ger order. *Prognosen för 2000 är en omsättning på 40 Mkr med positivt resultat efter goodwill. Ekonomi Nettoomsättningen ökade med 91% och uppgick till 28 392 Tkr under årets första nio månader. Resultatet blev +1 001 Tkr (f.å. -1 905) före goodwillavskrivningar. Orderingången uppgick till 23 333 Tkr (f.å. 10 802 Tkr). Utgående orderstock var 8 138 Tkr (f.å. 6 394). Den naturliga säsongsvariationen, med stort semesteruttag som infaller under tredje kvartalet, medför att perioden alltid är årets svagaste. Likvida medel uppgick till 11 558 Tkr. Soliditeten är 52%. Verksamheten Styrelsen har beslutat att genomföra en organisationsförändring som innebär att affärsområdena Fastighet och Energi läggs i egna bolag, samt att moderbolaget blir ett holdingbolag som innehåller koncernledningen. Med denna struktur är Vitec rustat för fortsatt tillväxt samtidigt som fokuseringen inom de befintliga affärsområden kan stärkas. Under perioden har en order från AstraZeneca erhållits som innebär en inbrytning på industrimarknaden. Vitec skall leverera ett IT-baserat analys- och redovisningssystem för förbrukningsflöden till AstraZenecas anläggning i Mölndal. Systemet baseras på Vitecs ESS 200 för energi- uppföljning. Vitec är dominerande på marknaden för energiuppföljning i fastigheter och har tidigare saknat installationer på den stora industrimarknaden. Vitec har, i samarbete med Cell Network och eyescream@home, erhållit en order från Botkyrkabyggen på ett Internetbaserat säljstödssystem för uthyrningsprocessen. Systemet rationaliserar och effektiviserar bostadsföretagens marknadskommunikation och tillför värden genom att minska vakansgrad och reducera mängden interna manuella rutiner. Marknaden för fastighetssystem är fortfarande fragmenterad på leverantörssidan och Vitecs tillväxtstrategi innebär en strävan efter ytterligare företagsförvärv. Inom affärsområde Energi har två nya ordrar erhållits för prognoser för elbehov. Ett system skall levereras till Norge och det andra har redan driftsatts hos den holländska kunden. Utvecklingen under perioden har varit positiv och den underliggande organiska tillväxten ligger för vissa marknadssegment på upp till 30%. Antalet anställda i koncernen uppgår till 47 (f.å. 32). Ekonomisk information Kommande rapporttillfällen Februari 2001 - bokslutskommuniké. Resultaträkningar koncernen (tkr) [REMOVED GRAPHICS] Balansräkningar koncernen (tkr) [REMOVED GRAPHICS] Nyckeltal [REMOVED GRAPHICS] Bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. Not 2 Investeringar Koncernens investeringar under årets första nio månader uppgick till totalt 8,2 Mkr. Cirka 7,2 Mkr avser immateriella tillgångar i form av goodwill hänförligt till förvärvet av Minator AB samt tilläggsköpeskilling för BRA Administration Sollentuna AB. Not 3 Långfristiga skulder Bland långfristiga skulder redovisas 3,4 Mkr avseende likvider för personalkonvertibler som började löpa den 1 april 2000. Löptid är 1 april 2000 - 31 mars 2003. Konvertering kan ske under perioden 1-10 mars 2003 till en kurs av 26,24 kr. Vid full konvertering uppgår utspädningen till ca 4,4 % av kapitalet och 1,2% av rösterna. Not 4 Eget kapital Aktiekapitalet per den 30 september 2000 utgörs av 1 000 000 A-aktier och 2 464 000 B-aktier. Nominellt värde är 50 öre. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Umeå den 31 oktober 2000 Lars Stenlund Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar