Delårsrapport januari – juni 2020: Omfattande påverkan av covid-19

Andra kvartalet

  • Försäljningen uppgick till 209 MSEK (381), motsvarande en minskning med 45 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 45 procent. Försäljningen påverkades negativt av covid-19 till följd av minskad efterfrågan. Efterfrågan var väsentligt högre i slutet av kvartalet jämfört med i början av kvartalet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40 MSEK (146), motsvarande en marginal om 19 procent (38). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 4 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 12 MSEK (95), vilket gav ett resultat per aktie om 0,11 SEK (0,87).
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 ska utgå i enlighet med styrelsens förslag.

Första halvåret

  • Försäljningen uppgick till 543 MSEK (693), motsvarande en minskning med 22 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 22 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 156 MSEK (273), motsvarande en marginal om 29 procent (39). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 6 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 92 MSEK (181), vilket gav ett resultat per aktie om 0,84 SEK (1,66).

Göteborg 13 juli 2020
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl.08.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera