Delårsrapport januari – september 2021: Lönsam tillväxt och förvärv av Igenomix

Report this content

Tredje kvartalet:

  • Försäljningen uppgick till 406 MSEK (320), motsvarande en ökning med 27 procent i SEK. Försäljningen ökade med 30 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 162 MSEK (134), motsvarande en marginal om 40 procent (42). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 1 MSEK. I resultatet ingick förvärvsrelaterade engångskostnader om 8 MSEK. Justerad EBITDA uppgår därav till 170 MSEK, motsvarande en marginal om 42 procent.
  • Nettoresultatet uppgick till 105 MSEK (89), vilket gav ett resultat per aktie om 0,89 SEK (0,81).
  • Vitrolife ingick avtal om att förvärva 100% av aktierna i Igenomix till en köpeskilling om 1,25 miljarder EUR (ca 12,7 miljarder SEK). Under kvartalet genomfördes en riktad emission om ca 3,6 miljarder SEK för att delfinansiera förvärvet.

Januari - september:

  • Försäljningen uppgick till 1 167 MSEK (863), motsvarande en ökning med 35 procent i SEK. Försäljningen ökade med 41 procent i lokala valutor.
  • EBITDA uppgick till 460 MSEK (290), motsvarande en marginal om 39 procent (34). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 24 MSEK. I resultatet ingick förvärvsrelaterade engångskostnader om 22 MSEK samt transportrelaterade engångskostnader om 3 MSEK. Justerad EBITDA uppgår därav till 485 MSEK, motsvarande en marginal om 42 procent.
  • Nettoresultatet uppgick till 310 MSEK (180), vilket gav ett resultat per aktie om 2,77 SEK (1,65).

Efter periodens utgång:

  • En extra bolagsstämma beslutade att godkänna styrelsens förslag om apportemission om ca 6,4 miljarder SEK för delfinansiering av Igenomixförvärvet.
  • Patrik Tolf har utsetts till ny CFO för Vitrolife AB (publ) och tillträder tjänsten den 1 januari 2022.

Göteborg 29 oktober 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl.08.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera