Delårsrapport januari-mars 2014: Förstärkt rörelsemarginal

Första kvartalet i korthet

  • Omsättningstillväxten var 12 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 119 MSEK (105), motsvarande en ökning med 14 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 30 MSEK (17), motsvarande en rörelsemarginal om 25 procent (16). I rörelseresultatet ingick återvunnen tilläggsköpeskilling avseende förvärv av Cryo Management Ltd. om 2 MSEK. Rensat för detta uppgick rörelsemarginalen till 23 procent (16).
  • Nettoresultatet uppgick till 22 MSEK (12), vilket gav ett resultat per aktie om 1,12 SEK (0,60).

Göteborg 23 april 2014

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 23 april 2014 kl. 08:30

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 240 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Prenumerera