Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021, kl. 16:00. Med hänsyn tagen till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat genomföra årsstämman enbart genom poströstning utan möjlighet till fysiskt deltagande.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman 2021 ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021,
  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna i kallelsen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  • Utdelning om 0,80 kronor per aktie med fredagen den 30 april 2021 som avstämningsdag för utdelningen.
  • Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Pia Marions, Jón Sigurdsson och Karen Lykke Sorensen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jón Sigurdsson. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden, 275 000 kronor till envar av övriga styrelse­ledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär att styrelsearvodet är oförändrat jämfört med föregående år.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 24 mars 2021
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande, email: jsigurdsson@ossur.com
Mikael Engblom, CFO, telefon 031-721 80 14

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2021 kl.08.30 CET. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera