Uppdatering av covid-19 påverkan på Vitrolifes försäljning

Vitrolife uppskattar att försäljningen under andra kvartalet kommer att uppgå till cirka 40-50% av motsvarande period föregående år i lokal valuta och att återhämtningen i försäljningen kommer att fortgå under resten av året.

I samband med delårsrapporten för januari – mars 2020, informerade Vitrolife om kraftigt minskad orderingång till följd av covid-19 under början av andra kvartalet. Försäljningen under de första veckorna i april uppgick till cirka en tredjedel av motsvarande period föregående år och bolaget informerade då att andra kvartalet förväntas bli mycket svagt. Sedan början av april har en långsam återhämtning i antalet IVF-behandlingar i världen noterats, även om det är stora regionala skillnader. Återhämtningen drivs bland annat av att restriktioner i många länder lättats men begränsas bland annat av säkerhetsåtgärder hos kliniker och osäkerhet hos patienter. ”Vi har sett en återhämtning sedan början av april och vi förväntar oss att återhämtningen kommer att fortsätta under resten av året men det är svårbedömt hur snabbt IVF-klinikerna kommer att vara tillbaka i normal drift med behandlingar”, säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife.

Företaget uppskattar att de allra flesta patienter som nu skjuter upp IVF-behandlingar kommer att genomföra dessa vid ett senare tillfälle. Företaget uppskattar att de långsiktiga marknadsutsikterna i huvudsak är oförändrade och Vitrolife förväntar sig därför en kontinuerligt växande marknad, som i monetära termer förväntas växa med 5-10 procent per år under överskådlig framtid.

Göteborg 3 juni 2020
VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera

Dokument & länkar