Uppskattning av Coronavirusets påverkan på Vitrolifes försäljning

Report this content

Vitrolife bedömer att försäljningen i region Asien kommer att minska med cirka 30 procent under det första kvartalet och att de allra flesta patienter som planerat att genomföra IVF-behandlingar under första kvartalet kommer att genomföra dessa vid ett senare tillfälle.

I samband med bokslutskommunikén informerade Vitrolife att Coronaviruset bedömdes påverka försäljningen till Kina negativt under första kvartalet till följd av minskad efterfrågan. Vitrolife kan nu bedöma effekten av Coronaviruset på bolagets försäljning under första kvartalet och uppskattar att försäljningen i region Asien kommer att minska med cirka 30 procent i lokala försäljningsvalutor jämfört med samma kvartal föregående år och att övriga regioner inte påverkas materiellt. Försäljningen i region Asien uppgick till cirka 25% av koncernens försäljning under 2019.

”IVF-klinikerna i Kina, som i princip varit stängda sedan det kinesiska nyåret, har nu börjat ta emot patienter men tillströmningen av patienter är mycket låg varför Vitrolife bedömer att försäljningen i Kina kommer att vara väsentligt lägre än normalt även under återstående del av kvartalet”, säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife. Även i närliggande marknader utanför Kina har efterfrågan varit lägre än normalt, vilket bland annat beror på en väsentlig minskning av kinesiska patienter till IVF-kliniker i dessa länder.

Det är utifrån idag tillgänglig information svårbedömt hur länge virusutbrottet kommer att påverka efterfrågan av IVF-behandlingar i och utanför Kina. Vitrolife bedömer att det kommer att finnas ett uppdämt behov av IVF-behandlingar efter att virusutbrottet är över då de allra flesta som planerat att skaffa barn med hjälp av IVF kommer att genomföra behandlingen vid ett senare tillfälle. Det är svårbedömt hur stor del av dessa patienter som IVF-klinikerna kommer att kunna behandla under året utifrån tillgänglig kapacitet.

Bolaget bedömer att de långsiktiga marknadsutsikterna i allt väsentligt är oförändrade och Vitrolife räknar därför med en kontinuerligt expanderande marknad som i monetära termer förväntas växa med 5–10 procent per år under överskådlig tid.

Göteborg 2 mars 2020
VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl.17.30 CET.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera

Dokument & länkar