Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

Report this content

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 27 april 2017, består av: 

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, företräder Bure Equity AB
Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S                
Hans Ek, företräder SEB investment management
Carsten Browall, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 26 april 2018:

-  att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall. 

-  att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

-  att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 2 240 000 kronor, varav 750 000 kronor till ordföranden, 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 625 000 kronor jämfört med föregående år.

-  omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Barbro Fridén, Pia Marions, Carsten Browall och Jón Sigurdsson samt nyval av Lars Holmqvist. Tord Lendau har avböjt omval. 

-  omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

-  att en ny valberedning inrättas inför 2019 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna senast vid utgången av det tredje kvartalet 2018 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018 kl.11.00 CET. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar