Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

Report this content

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 15 juni 2020, består av:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, utsedd av Bure Equity AB    
Niels Jacobsen, utsedd av William Demant Invest A/S                

Wendy Wang, utsedd av Morgan Stanley Investment Management Inc.
Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife onsdagen 28 april 2021:

 • att ordförande vid stämman skall vara Patrik Tigerschiöld, ordförande i valberedningen.
   
 • att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter.
   
 • att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden, 275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär att styrelsearvodet är oförändrat jämfört med föregående år.
 • omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Karen Lykke Sørensen, Pia Marions och Jón Sigurdsson.
   
 • omval av Jón Sigurdsson till styrelsens ordförande.
 • att en ny valberedning inrättas inför 2022 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna senast vid utgången av det tredje kvartalet 2021 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

För frågor hänvisas till:
Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande, email: jsigurdsson@ossur.com

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl.17.30 CET. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera

Dokument & länkar