Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2015, består av:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, företräder Bure Equity AB
Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S
Thomas Olausson
Carsten Browall, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 28 april 2016:

-  att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall.

-  att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

-  att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 175 000 kronor jämfört med föregående år. 

- 
omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Pia Marions, Carsten Browall och Jón Sigurdsson.

- 
omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande. 

-
att en ny valberedning inrättas inför 2017 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2016 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

För frågor hänvisas till:
Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 21 mars, 2016 kl.11:00.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar