Vitrolife AB (publ) fullbordar förvärvet av Unisense FertiliTech A/S samt beslutar med anledning därav om apportemission

Report this content

Styrelsen för Vitrolife AB har idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 5 maj 2014, fattat beslut om att genomföra apportemission av 1 879 179 aktier och därmed fullfölja förvärvet av Unisense FertiliTech A/S (”FertiliTech”).

Som tidigare offentliggjorts, har Vitrolife den 4 november 2014 träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i FertiliTech. Styrelsen i Vitrolife har idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman fattat beslut om apportemission av 1 879 179 aktier vilka utgör en del av köpeskillingen vid förvärvet av FertiliTech. Förvärvet har idag fullbordats genom att Vitrolife har förvärvat samtliga aktier i FertiliTech genom betalning av 1 879 179 aktier samt betalning av befintliga aktieägarlån i FertiliTech om 50 MDKK.
 
Utöver den fasta köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling motsvarande ett värde av 1 308 656 aktier utgå. Tilläggsköpeskillingen villkoras av uppfyllandet av definierade försäljningsmål avseende perioden 2015 respektive 2016 till 2017. Vitrolife avgör huruvida tilläggsköpeskillingen ska utbetalas i aktier eller kontanter. Tilläggsköpeskillingen utfaller endast om försäljningen överstiger den plan som utgör grund för förvärvskalkylen.

Rätt att teckna de nyemitterade aktierna har endast säljarna av FertiliTech. De nyemitterade aktierna har idag tecknats och tilldelats. Värdet på apportegendomen uppskattas till 276 239 313 SEK.

Till följd av nyemissionen har antal aktier i Vitrolife ökat från 19 830 936 till 21 710 115 och Vitrolifes aktiekapital ökats med 1 916 762,58 SEK, från 20 227 554,72 SEK till 22 144 317,30 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för existerande aktieägarna på cirka 9 %.

Det beräknas att de nya aktierna tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm under innevarande vecka.

Transaktionen väntas påverka Vitrolifes EBITDA per aktie negativt under 2014 och 2015 men bidra positivt från och med 2016, som ett resultat av ökad försäljning till följd av nyttjandet av Vitrolifes globala marknadsnärvaro samt kostnadssynergier.

Göteborg 26 november 2014
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 26 november 2014 kl. 16:40.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 250 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar