Värmekyl Grossisten AB (publ.) (VKG) tillförs 28,8 MSEK genom riktad nyemission samt tidigarelägger bokslutskommunikén för 2006

• Styrelsen i VKG har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 juni 2006 fattat beslut att genomföra en riktad nyemission om 500 000 aktier. Aktierna har placerats till Londonbaserade Oyster European Small Cap Fund till vid tillfället aktuell marknadskurs 57,75 SEK per aktie och tillför bolaget totalt 28,8 miljoner kronor.

• Oyster European Small Cap Fund är en av 19 fonder inom Schweiziska Banque SYZ & Co SA. Oysterfonderna har omkring 55 miljarder SEK under förvaltning.

• Syftet med emissionen är att snabbt och kostnadseffektivt öka den finansiella handlingsfriheten inför VKGs fortsatta konsolidering av energisparbranschen.

• Efter den genomförda emissionen kommer antalet aktier uppgå till 16 127 500. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna 3,1 procent av kapital och röster i VKG.

• Styrelsen i VKG har också beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av VKGs boksluts-kommuniké för år 2006. Kommunikén kommer att distribueras måndagen den 19 februari.Hagge Rilegård, VD i VKG, säger: ”Energisparbranschen erbjuder just nu enorma möjligheter för den som har en klar strategi och finansiell frihet. VKG har som uttalad strategi att konsolidera den fragmenterade branschen och att erbjuda våra kunder helhetsåtaganden. Det gör vi genom att äga hela värdekedjan – vi har nu inom VKG-koncernen allt från exklusiva försäljningsrättigheter till rikstäckande marknadsföring och försäljning, borrning, installation och service, vilket ger både privat- och företagskunder kostnadseffektiva lösningar och unik trygghet. Denna nyemission ökar vår handlingsfrihet ytterligare och bygger på vår krigskassa, samtidigt som vi får en aktieägare av högsta internationella kaliber” säger Rilegård vidare.För ytterligare information kontakta:
Hagge Rilegård, VD Värmekyl Grossisten AB (publ.) Tel: +46 (0)8-444 50 70 eller (0)70-554 00 01
Tomas Thorsbrink, Ekonomidirektör Värmekyl Grossisten AB (publ.) Tel +46 (0)8-444 50 70 eller (0)76-826 66 15

Dokument & länkar