VKG:s företrädesemission övertecknad

• Teckningsgraden i VKG:s emission med företrädesrätt för aktieägare uppgick till ca 176 procent.
• 94 procent tecknades med stöd av teckningsrätter.
• Totalt tillför emissionen bolaget ca 8,5 Mkr före emissionskostnader.


Den tidigare offentliggjorda nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) är genomförd. Intresset för emissionen har varit mycket stort vilket resulterat i teckningsanmälningar om ca 14,9 Mkr vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 176 procent.

Nyemissionen tecknades till ca 94 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver inkom teckningsanmälningar utan företrädesrätt om ca 7 Mkr. De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter kommer enligt styrelsens beslut att allokeras inom ramen för nyemissionens högsta belopp. Genom emissionen tillförs VKG ca 8,5 Mkr före emissionskostnader.

De som har erhållit tilldelning utan företrädesrätt kommer att få besked genom utskick av avräkningsnotor, vilka beräknas skickas ut omkring den 4 juni 2008. De som inte erhållit tilldelning kommer inte aviseras om detta. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid First North omkring den 19 juni 2008. Sista dag för handel med betalda teckningsaktier (”BTA”) är den 16 juni 2008.
För mer information rörande pressmeddelandet vänligen kontakta:
Tom Ekevall Larsen
VD och koncernchef
+46 (0)76 13 52 125

Dokument & länkar