VLT förvärvar Centertidningar tillsammans med tre andra medieföretag

VLT AB förvärvar, tillsammans med tre andra medieföretag, Centertidningar AB. Nuvarande politisk inriktning på ledarsidorna garanteras. Centerpartiet kommer även i fortsättningen att utse de politiska redaktörerna. Vidareutveckling av landsortstidningarna säkras med regionala ägare som dessutom samverkar i det nybildade bolaget mkt media AB. Vidare skapas ett av Nordens största tidningstryckeriföretag genom att tryckerier hos köpare och säljare förs samman. VLT AB förvärvar Centertidningar AB tillsammans med MittMedia Förvaltnings AB, Morgonpress Invest AB och Tidningsaktiebolaget Stampen. Under 2004 omsatte Centertidningar MSEK 742 och redovisade ett resultat före skatt om MSEK 80. Antalet anställda uppgår till cirka 700. Centertidningar består av de helägda flerdagarstidningarna Hallands Nyheter, Länstidningen Södertälje, Norrtelje Tidning, Södermanlands Nyheter och Östersunds-Posten och genom andel i intressebolaget Hälsingetidningar Hudiksvalls Tidning, Hälsinge Kuriren och Ljusdals-Posten samt de helägda fådagarstidningarna Nynäshamns-Posten och Lidingö Tidning samt Idrottsbladet Motorsport. Därutöver äger Centertidningar 24 procent i Ortstidningar i Väst som ger ut fådagars-tidningar i Göteborgsområdet. Centerpartiet erhåller MSEK 1 815. VLT:s andel utgörs av MSEK 546 kontant, som främst finansieras genom upplåning. Ny stor tryckerigrupp bildas Förutom företag inom tidningsutgivning driver Centertidningar även tryckeriverksamhet i Östersund, Norrtälje och Södertälje genom Tabloidtryck i Norden. Dessa verksamheter samordnas med tryckeri-verksamheterna i VTAB och VLT Press. Härigenom bildas ett av Nordens största tidningstryckeriföretag med cirka 600 anställda och en beräknad årsomsättning om 1,3 miljarder kronor. Det nya tryckeriföretaget kommer att ägas av VLT till 34,75 procent, efter att VLT Press apporterats in i VTAB, övriga 65,25 procent ägs av VTAB Intressenter där Stampen är huvudägare. Utökat antal tidningstitlar Efter övertagandet avses Länstidningen Södertälje, Norrtelje Tidning samt Idrottsbladet Motorsport, Nynäshamns-Posten och Lidingö Tidning att ägas av VLT. Södermanlands Nyheter avses att ägas gemensamt av VLT och Stampen. Avsikten är att VLT:s övertagande av de olika ingående tidningarna sker så snart det är möjligt. ”Vår medverkan i köpet av Centertidningar ger oss en intressant möjlighet att skapa de större och konkurrenskraftigare strukturer branschen så väl behöver. Vi har i linje med vår strategi länge sökt efter liknande öppningar. Det här är definitivt rätt affär för att utnyttja vår mycket goda finansiella ställning till långsiktigt värdeskapande. Som delägare i det nya tryckeriföretaget kan vi dra nytta av en bättre konkurrenskraft inom tryckeriverksamheten. Centertidningar är en lönsam och kostnads-medveten verksamhet där vi i VLT kommer att kunna hämta idéer och inspiration till att fortsatt framgångsrikt utveckla vår verksamhet” säger Lennart Foss VD och koncernchef. Positiva resultateffekter Effekten av affären blir att VLT-koncernens tidningsverksamhet ökar, samtidigt som tryckeri-verksamheten i VLT Press övergår från att vara helägd till att bli en andel i ett intressebolag. Finansiellt innebär transaktionen en ökad skuldsättning. Efter affären kommer VLT-koncernen att ha cirka 970 anställda och en omsättning på cirka MSEK 920. Beräknat på full helårsbasis bedöms affären förbättra VLT AB:s resultatmått: • Högre rörelsemarginal – de förvärvade centertidningarna uppvisar goda marginaler, samtidigt som den nya gemensamma tryckeriverksamheten kommer att uppvisa betydande synergier. • Vinst per aktie bedöms kunna komma att öka med SEK 1,50-2,00. • Avkastning på eget kapital stiger. Affären innebär också att VLT AB får en kapitalstruktur som ligger närmare koncernens mål om en soliditet på 30-40 procent. Soliditeten kommer nu att ligga strax under 30 procent. För 2005 bedöms resultateffekten av affären endast bli marginellt positiv då tillträdet sker sent på året. Storleken är sådan att den inte medför någon förändrad resultatprognos. För ytterligare information: VLT AB:s koncernchef Lennart Foss, tel. 021-19 92 25, mobil 070-658 69 58 Centertidningar AB Centertidningar består av de helägda flerdagarstidningarna Hallands Nyheter, Länstidningen Södertälje, Norrtelje Tidning, Södermanlands Nyheter och Östersunds-Posten och genom andel i intressebolaget Hälsingetidningar Hudiksvalls Tidning, Hälsinge Kuriren och Ljusdals-Posten samt de helägda fådagarstidningarna Nynäshamns-Posten och Lidingö Tidning samt Idrottsbladet Motorsport. Därutöver äger Centertidningar 24 procent i Ortstidningar i Väst som ger ut fådagarstidningar i Göteborgsområdet. Förutom tidningsutgivning bedrivs inom koncernen grafisk verksamhet med omfattande tidnings¬tryckning genom Tabloid- tryck i Norden AB med verksamhet i Östersund, Norrtälje och Södertälje samt civiltrycksverksamhet i Hallands Nyheters Civiltryckeri och Österbergs & Sörmlandstryck. Koncernen äger också ÖP TV AB i Jämtland och IT-bolaget Adeprimo i Östersund. Vidare är koncernen hälftenägare i försäljningsbolaget Riksmedia Sverige AB. Under 2004 omsatte koncernen MSEK 742 och redovisade ett resultat före skatt om MSEK 80. Antalet anställda uppgår till cirka 700. VLT Koncernen bedriver tidningsutgivning, distributionsverksamhet, tryckeri, verksamhet inom Internet och radio samt registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser. Under 2004 omsatte VLT MSEK 823 kronor och hade 864 anställda. Affärsområdet Tidningar har tidningsutgivning på åtta orter med en sammanlagd medelupplaga om cirka 115 000 exemplar. Tidningarna är VLT i Västerås, Bärgslagsbladet i Köping, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten, Avesta Tidning samt TTELA i Trollhättan och Vänersborg. Vidare ingår tidningsdistribution och utdelning av direktreklam, ägarandel i Internetutvecklaren Citygate (9,0 procent) samt delägarskap (11,1 procent) i Västsvensk Tidningsdistribution KB. Tryckeriverksamheten omfattar VLT Press med ett högmodernt tryckeri i Västerås, samt genom ett delägarskap (10,0 procent) i VTAB. Affärsområdet Elektroniska medier har verksamhet inom området Internet genom utveckling och försäljning av verktyg för digital kommunikation i Leanback Sweden. Radio utgörs av stationen Rix FM 106,1 i Västmanland i bolaget Bra Radio. Registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser sker i företaget TVCheck.

Om oss

VLT är ett regionalt förankrat mediaföretag. Kärnverksamheten innefattar dagstidningar, tidnings- distribution samt två tryckerier. VLT ska även verka på nya marknader inom Radio, TV och Internet.

Dokument & länkar