VLT i gemensamt initiativ för stärkt regional struktur

Samgående mellan VLT och Nerikes Allehanda
VLT AB, tillsammans med Nerikes Allehandas övriga ägare, Stampen, MittMedia, Eskilstuna-Kuriren och Dalarnas Tidningar, medverkar till ett samgående mellan de två tidningsgrupperna under namnet Liberala Tidningar.
Samgåendet är villkorat av godkännande på VLT AB:s årsstämma den 23 maj.

Liberala Tidningar - ny mediekoncern
Liberala Tidningar får, som affären ser ut, 15 tidningar med en vardagsupplaga på 217 000 exemplar. Omsättningen ligger på cirka MSEK 1 300 och antalet anställda blir cirka 1 550. Tyngden i den publicistiska verksamheten finns i och kring ett utvidgat Mälardalsområde med god expansionskraft. Samgåendet skapar en av landets starkaste mediekoncerner utanför storstäderna. VLT AB:s direkta ägarandel i den gemensamma tidningsrörelsen blir 64 procent, och totalt drygt 71 procent.

Ägarförändringar även för TTELA och Södermanlands Nyheter
Som ytterligare ett led i affären förvärvar Eskilstuna-Kuriren den av VLT AB och Stampen gemensamt ägda tidningen Södermanlands Nyheter för MSEK 380. Vidare köper Bohusläningen, med huvudägaren Mediabolaget i Västsverige, tidningen TTELA i Trollhättan Vänersborg av VLT AB för MSEK 223, inklusive nettokassa.

Mer information finns i dagens gemensamma pressmeddelande från de samverkande parterna.

”Förslaget innebär att VLT åter medverkar i byggandet av de större och konkurrenskraftigare strukturer som branschen så väl behöver. Renodling och fokusering stärker tidningarnas konkurrenskraft i en tid när branschen är i snabb förändring. Genom samgåendet med Nerikes Allehanda skapas den starka regionala struktur i en utvidgad Mälardal, som VLT AB så länge eftersträvat. De tidningar som avyttras säljs till företag som har mycket goda möjligheter att fortsätta att utveckla dessa verksamheter”, säger Nils Engström VD och koncernchef.


Resultateffekter
VLT AB beräknas genom samgåendet, och de relaterade transaktionerna, göra en reavinst på drygt MSEK 200. För 2007 ökar därför vinst per aktie, eget kapital och avkastning på eget kapital kraftigt, medan soliditeten sjunker marginellt.
Exklusive reavinst, men inklusive de på sikt fulla effekterna av samgåendet, beräknas vinst per aktie ligga kvar på ungefär dagens nivå. Genom ökningen av eget kapital sjunker avkastningen på eget kapital, exklusive reavinst men inklusive de på sikt fulla effekterna av samgåendet. Soliditeten beräknas stiga något.
Reavinsten innebär att VLT AB nu förväntar sig att rörelseresultatet, inklusive reavinst, för 2007 kommer att väsentligt överstiga föregående års nivå.


En presskonferens kommer att hållas idag kl 11.30 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Det finns möjlighet att ringa in till presskonferensen på telefon +46 8 5052 0110 eller lyssna via webben på http://media.fronto.com/streaming/iwapress/070420/.

För ytterligare information:
VLT AB:s koncernchef Nils Engström, tel. 021-19 92 25, mobil 0708-90 11 37
VLT AB:s styrelseordförande Tomas Brunegård tel. 031-62 44 11, mobil 0705-62 44 00
2 (2)

VLT
Koncernen bedriver tidningsutgivning, distributionsverksamhet, tryckerirörelse via delägarskap
i V-TAB, verksamhet inom radio, registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser samt Internet. Under 2006 omsatte VLT MSEK 975 och hade 1 175 anställda.

Affärsområdet Tidningar har lokal morgontidningsutgivning på 12 orter med en upplaga om 160 800
exemplar. I affärsområdet ingår vidare distributionsverksamhet i det med Eskilstuna-Kuriren gemensamt
ägda Prolog KB, utdelning av direktreklam, ägarandel i Internetutvecklaren GityGate (9,0 %), delägarskap
(11,1 %) i Västsvensk Tidningsdistribution KB, ägarandel i mktmedia AB (31,0 %) samt ett hälftenägande i Södermanlands Nyheter i Nyköping.

Tryckeriverksamheten omfattar ett delägarskap om 34,75 procent i tryckeriföretaget V-TAB.

Affärsområdet Elektroniska medier har verksamhet inom flera olika områden. Radio utgörs av
stationen Rix FM 106,1 i Västmanland i bolaget Bra Radio. Registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam
och tidningsannonser sker i företaget TVCheck och inom Internet sker utveckling och försäljning av verktyg
för digital kommunikation i bolaget Leanback Sweden.


Nerikes Allehanda
Nerikes Allehanda är en av Sveriges största liberala dagstidningar med säte i Örebro, med en upplaga på 85 500 exemplar och över 150 000 dagliga läsare. Tidningarna är Nerikes Allehanda, Karlskoga-Kurirren, Motala Tidning och Vadstena Tidning. I gruppen ingår även tryckeriverksamheten NAtryck.
Under 2006 omsatte Nerikes Allehanda MSEK 823 kronor och hade 864 anställda.

I dag ägs Nerikes Allehanda via Liberala Tidningar av Tidningsaktiebolaget Stampen (22 %), MittMedia (22 %), Eskilstuna-Kuriren (22 %), VLT (17 %) och Dalarnas Tidningar (17 %).

Om oss

VLT är ett regionalt förankrat mediaföretag. Kärnverksamheten innefattar dagstidningar, tidnings- distribution samt två tryckerier. VLT ska även verka på nya marknader inom Radio, TV och Internet.

Dokument & länkar