VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvar AdProfit AB

Report this content

Publiceringsdatum: Stockholm, 22 november, 2021 – Vo2 Cap Holding AB (publ)

VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2”) har idag ingått avtal gällande förvärv av 100 procent av aktierna (”Aktierna”) i AdProfit AB (”AdProfit”). VO2 avser tillträda Aktierna den 26 november 2021. Köpeskillingen för Aktierna uppgår till en fast köpeskilling om cirka 44 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”) varav cirka 22 MSEK består av kontanta medel och 22 MSEK erläggs genom en revers som används som emissionslikvid i en riktad nyemission i VO2 till säljarna av AdProfit. Teckningskursen per nyemitterad aktie ska motsvara stängningskursen för VO2s aktie dagen före signering av aktieöverlåtelseavtalet, det vill säga 20.30 SEK, vilket ger en utspädning om cirka 2.4%. AdProfit förvärvas på skuldfri basis. Rörliga tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på EBITDA-resultat för perioderna 1 juli 2021 till 30 juni 2022 och 1 juli 2022 till 30 juni 2023, upp till ett maximalt sammanlagt belopp om 26 MSEK, varav maximalt 8 MSEK ska erläggas kontant och maximalt 18 MSEK ska erläggas genom en riktad emission av aktier i VO2 till säljarna av AdProfit. AdProfit är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B. AdProfit redovisade i årsbokslut 2020/2021 en omsättning om 54,1 MSEK med EBITDA 10,3 miljoner kronor. Bolaget har åtta anställda inklusive VD.

AdProfits omsättning och EBITDA rullande 12 månader till och med oktober 2021, uppgår till 49,7 MSEK med EBITDA om 8,3 MSEK. Avtalet avseende Aktierna har ingåtts idag den 22 november 2021 med tillträdesdatum den 26 november 2021. AdProfit kommer att inkluderas i VO2s redovisning från och med tillträdesdagen den 26 november 2021.

BAKGRUND OCH MOTIV

AdProfit är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper inom finans, affär och B2B med uppdragsgivare/samarbetspartners som Allabolag.se, Alma Talent Oy Finland, Placera.se (Avanza), Omni Ekonomi, SVD Näringsliv.

Cirka 85 procent av AdProfits omsättning är baserad på den svenska marknaden och övriga 15 procent på de övriga nordiska marknaderna. AdProfit har sedan starten 2008 stärkt sin position och expertis inom B2B och finanssegmentet för digitala annonsintäkter. Bolaget har en stabil tillväxt med underliggande god lönsamhet. Ledningen i VO2 har identifierat flertal synergier med övriga bolag i VO2s portfölj. Ökad tillväxt på de övriga nordiska marknaderna kommer vara ett stort fokus för VO2 och AdProfit de närmaste två åren, vilket gör att förvärvet av AdProfit strategiskt passar VO2 bra.

TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Avtalet avseende Aktierna har ingåtts idag den 22 november, med tillträde av Aktierna den 26 november 2021.
  • AdProfits omsättning rullande 12 månader till och med oktober 2021 uppgår till 49,7 MSEK och EBITDA till 8,3 MSEK.
  • Den Fasta Köpeskillingen för Aktierna uppgår till cirka 44 MSEK och erläggs dels genom kontanta medel, dels genom nyemitterade aktier i VO2.
  • Utöver den Fasta Köpeskillingen kan tilläggsköpeskillingar komma att erläggas, baserat på uppnådda EBITDA-mål för perioderna 1 juli 2021 till 30 juni 2022 och 1 juli 2022 till 30 juni 2023, om maximalt totalt 26 MSEK.
  • Säljarna har ingått lock-up avtal avseende 50 procent av Aktierna i VO2 som erhålls som del av den Fasta Köpeskillingen för en period av 12 månader från tillträdesdagen.
  • AdProfits VD Gustav Aspegren har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla bolaget och kommer att kvarstå som VD för AdProfit. Gustav har undertecknat ett åtagande, innebärandes att han, för det fall han på eget initiativ avslutar sin anställning i AdProfit inom tre (3) år från tillträdesdagen, ska ersätta VO2 med ett belopp som motsvarar marknadsvärdet på mellan 100 och 40 procent av Gustavs aktier i VO2 som han erhållit som ersättning för Aktierna.

FINANSIERING

Förvärvet av AdProfit finansieras genom VO2s befintliga kassa och kredit hos Swedbank, till marknadsmässiga villkor, samt emission av aktier i VO2.

Louise Fritjofsson, grundare av AdProfit säger:

  • AdProfit har alltid lyckats anpassa sig till den ständigt föränderliga och snabbfotade digitala medievärlden. Vi ser nu möjligheter för bolaget att växa ännu snabbare, och att bli en ännu större spelare tillsammans med VO2 vilket framtidssäkrar AdProfit ytterligare, något jag som grundare är väldigt glad över.

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 säger:

  • Hela koncernen stärks i och med detta förvärv inom digital annonsering för B2B och finanssektorn. Vi bedömer att det sannolikt kommer att skapa en gynnsam effekt på kunduppdragen hos övriga bolag i vår portfölj. Vi är glada att få välkomna AdProfit till VO2 och jag ser fram emot vårt samarbete med tillväxt i fokus.

 Gustav Aspegren, VD AdProfit säger:

  • Genom den miljö som VO2 erbjuder ser vi nya värdeskapande förutsättningar som möjliggör spets i AdProfits erbjudande. Detta i sin tur adderar ytterligare värde åt publicister och medieköpare - grunden i AdProfits fortsatta tillväxt. Som VD är det med stor entusiasm som AdProfit därför fortsätter sin resa på den nordiska marknaden som en del av VO2.

Mer om Adprofit: www.adprofit.se

Douglas Roos, Styrelseordförande VO2, Gustav Aspegren, VD AdProfit, Bodil Ericsson Torp, VD VO2 ​​

RÅDGIVARE
Transaktions-/ och legal rådgivare i samband med transaktionen: Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.

-------------------------------------------------------------------

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2:

Tel: +46 76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se  

Gustav Aspegren, VD AdProfit AB

Tel: +46 72 963 64 88

E-mail: gustav@adprofit.se

Amudova AB är Bolagets Certified Adviser

Tel: +46 8 546 017 58

E-mail: info@amudova.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder inom media och tech www.vo2.se. VO2s affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com och Leeads AB www.leeads.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 november, 2021.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media