Prospekt avseende Vodafones offentliga erbjudande till aktieägarna i Europolitan

PROSPEKT AVSEENDE VODAFONES OFFENTLIGA ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I EUROPOLITAN Vodafone Group Plc ("Vodafone") offentliggjorde den 5 februari 2003 ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till samtliga aktieägare i Europolitan Vodafone AB (publ) ("Europolitan") att överlåta sina aktier ("Aktierna") mot kontant betalning om 47 kronor per Aktie. - Prospektet avseende Erbjudandet offentliggörs idag och aktieägarna kommer att erhålla prospektet omkring den 17 februari 2003. - Anmälningsperioden löper från och med den 17 februari 2003 till och med den 7 mars 2003. Vodafone förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. - Erbjudandet är ovillkorat. - Styrelsen för Europolitan rekommenderar aktieägarna att acceptera Erbjudandet. - Ett tillkännagivande av utfallet av Erbjudandet kommer att göras omkring den 14 mars 2003. - Redovisning av likvid sker fortlöpande inom cirka tre bankdagar från SEB Emissioners mottagande av korrekt ifylld anmälningssedel. - Courtage utgår ej. Sedan offentliggörandet av Erbjudandet den 5 februari 2003 har Vodafone ökat sitt aktieinnehav i Europolitan från cirka 74,6 procent till cirka 88,3 procent genom förvärv på marknaden. Efter det att anmälningstiden löpt ut, och under förutsättning att Vodafones aktieinnehav överstiger 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Europolitan, har Vodafone för avsikt att påkalla tvångsinlösen i syfte att förvärva 100 procent av aktierna i Europolitan. Därutöver är avsikten att Europolitans aktier skall avnoteras från Stockholmsbörsen. Goldman Sachs International är rådgivare till Vodafone avseende Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Vodafone med avseende på det skydd som ges till Goldman Sachs Internationals kunder eller för rådgivning i samband med Erbjudandet. Enskilda Securities är rådgivare till Vodafone i samband med genomförandet av Erbjudandet. För ytterligare information vänligen kontakta: Vodafone Group Plc Tim Brown, Group Corporate Affairs Director Melissa Stimpson, Director of Group Investor Relations Bobby Leach, Head of Group Financial Media Relations Darren Jones, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0) 1635 673310 Goldman Sachs International Simon Dingemans Tel: +44 (0) 20 7774 1000 Enskilda Securities Martin Brandt Tel: +46 (8) 52 22 95 00 Tavistock Communications Lulu Bridges/John West Tel: +44 (0) 20 7600 2288 Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan och kopior av detta dokument eller annat hänförligt framtida material får inte skickas per post eller distribueras på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inget dokument eller material hänförligt till Erbjudandet får distribueras i eller till något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot tillämpliga regler. Detta pressmeddelande har offentliggjorts av Vodafone Group Plc och enbart Vodafone Group Plc ansvarar härför. Pressmeddelandet har godkänts av Goldman Sachs International i enlighet med och enbart i syfte att uppfylla de krav som anges i kapitel 21 av den brittiska Financial Services and Markets Act 2000. - SLUT - ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar