Vodafone offentliggör erbjudande att förvärva minoritetsaktierna i Europolitan

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan. VODAFONE OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA MINORITETSAKTIERNA I EUROPOLITAN Vodafone Group Plc ("Vodafone") offentliggör idag ett offentligt erbjudande att förvärva de aktier i Europolitan Vodafone AB (publ) ("Europolitan") som Vodafone inte redan äger ("Aktierna"), mot kontant betalning om 47 kronor per Aktie ("Erbjudandet"). Europolitan-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Vodafone äger och kontrollerar för närvarande cirka 306 miljoner aktier i Europolitan, motsvarande cirka 74,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Europolitan. · För varje Aktie erbjuds 47 kronor kontant. Courtage utgår ej. · Erbjudandet är ovillkorat. · Redovisning av likvid kommer att ske fortlöpande. Aktieägare som accepterar Erbjudandet kommer att erhålla betalning inom cirka tre bankdagar efter SEB Emissioners mottagande av anmälningssedel. · Erbjudandet innebär en premie om cirka 9,7 procent baserat på den volymviktade genomsnittliga slutkursen för Aktierna under den sista månaden före den 10 januari 2003, vilket var den handelsdag som närmast föregick Vodafones offentliggörande av att diskussioner fördes med styrelsen för Europolitan (42,83 kronor). · De oberoende ledamöterna i Europolitans styrelse rekommenderar aktieägarna i Europolitan att acceptera Erbjudandet. Vodafone avser att samtidigt lämna ett erbjudande att förvärva de aktier som Vodafone inte redan äger i dess börsnoterade dotterbolag i Portugal. Dessa erbjudanden är ett led i Vodafones strategi att öka sitt ägande i befintliga verksamheter där förutsättningar finns att skapa ökat värde för Vodafones aktieägare. Efter genomförande av Erbjudandet och under förutsättning att Vodafone förvärvar erforderligt antal Aktier, har Vodafone för avsikt att påkalla tvångsinlösen i syfte att förvärva samtliga aktier i Europolitan. Avsikten är vidare att Europolitans aktier skall avnoteras från Stockholmsbörsen. Förvärvslikviden kommer att finansieras genom utnyttjande av Vodafones likvida medel och existerande kreditfaciliteter. Prospekt planeras att distribueras till aktieägarna i Europolitan i mitten av februari 2003, varefter anmälningsperioden kommer att börja löpa. Anmälningsperioden förväntas löpa ut i mars 2003. Vodafone förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. Goldman Sachs International är rådgivare till Vodafone Group Plc avseende Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Vodafone Group Plc med avseende på det skydd som ges till Goldman Sachs Internationals kunder eller för rådgivning rörande Erbjudandet. Enskilda Securities är rådgivare till Vodafone Group Plc i samband med genomförandet av Erbjudandet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Vodafone Group Plc Tim Brown, Group Corporate Affairs Director Melissa Stimpson, Director of Group Investor Relations Bobby Leach, Head of Group Financial Media Relations Darren Jones, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0) 1635 673310 Goldman Sachs International Simon Dingemans Tel: +44 (0) 20 7774 1000 Enskilda Securities Martin Brandt Tel: 08-52 22 95 00 Tavistock Communications Lulu Bridges/John West Tel: +44 (0) 20 7600 2288 Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan och detta dokument eller annat till Erbjudandet hänförligt material får inte skickas eller distribueras på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inget dokument eller material hänförligt till Erbjudandet får distribueras i eller till något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot tillämpliga regler. Detta pressmeddelande har offentliggjorts av Vodafone Group Plc och enbart Vodafone Group Plc ansvarar härför. Pressmeddelandet har godkänts av Goldman Sachs International i enlighet med och enbart i syfte att uppfylla de krav som anges i kapitel 21 av den brittiska Financial Services and Markets Act 2000. - SLUT - ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar