• news.cision.com/
  • Vodafone/
  • Europolitan Vodafone AB rapporterar ett resultat före skatt om 529 MSEK för det första kvartalet

Europolitan Vodafone AB rapporterar ett resultat före skatt om 529 MSEK för det första kvartalet

Report this content

Europolitan Vodafone AB rapporterar ett resultat före skatt om 529 MSEK för det första kvartalet * Resultat efter skatt uppgick till MSEK 380 * 59 000 nya kunder i nettoökning * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1 560 * EBITDA** uppgick till MSEK 692 * Lansering av kontantkortet Vodafone PRE-PAID Kvartalsrapport för det första kvartalet 2002/2003 Kundtillväxt Vodafone* ökade sin kundstock till 1 222 000 kunder per den 30 juni 2002 inklusive 359 000 telefonkortskunder. Under det första kvartalet ökade kundstocken med 59 000 nya kunder (27 000), varav 22 000 abonnenter (16 000). I kundstocken ingår 98 000 kunder anslutna genom Service Providers, varav 54 000 abonnenter. Nettoomsättning Vodafones nettoomsättning ökade under räkenskapsåret med 7% till MSEK 1 560 jämfört med samma period föregående år (MSEK 1 459). Genomsnittlig månadsintäkt per abonnent exklusive Service Provider- kunder, låg på en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Inklusive kontantkortskunder sjönk månadsintäkten med 4%. Jämfört med föregående kvartal ökade den genomsnittliga månadsintäkten per abonnent med 5% och inklusive kontantkortskunder ökade den genomsnittliga månadsintäkten med 4%. Den genomsnittliga månadsintäkten per abonnent inklusive Service Provider-kunder, sjönk med 3% till SEK 555 (SEK 570). Inklusive telefonkortskunder sjönk den genomsnittliga månadsintäkten per kund med 8% till SEK 420 (455). Andelen telefonkortskunder i kundstocken ökade under kvartalet till 29% (24%). Det lägre utnyttjandet hos dessa kunder jämfört med abonnemangskunder bidrog till minskningen av månadsintäkten. Kostnader för sålda varor, rörelsens kostnader och resultat Rörelsens kostnader inklusive kostnader för sålda varor ökade med 5% till MSEK 1 058 (MSEK 1 004) under det första kvartalet. Den låga ökningen av kostnaderna berodde på en minskning av marknadsföringsaktiviteterna under kvartalet jämfört med föregående års första kvartal och förändringen av sammansättningen i kundstocken. * Om inte annat anges syftar "Vodafone" på Europolitan Vodafone AB med dotterbolag i Sverige ** Vinst före finansiella poster, skatt och avskrivning Efter finansiella nettointäkter om MSEK 17 (MSEK 7), uppgick resultatet efter finansiella poster till MSEK 529 (MSEK 468). Efter en skattekostnad på MSEK 150 (MSEK 132) och minoritetsandel om MSEK 1 (MSEK 1), uppgick resultatet efter skatt till MSEK 380 (MSEK 337). Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar under det första kvartalet uppgick till MSEK 421 (MSEK 248). Majoriteten av investeringarna avsåg utbyggnaden av 3G-nätet och en mindre del fortsatta investeringar i GSM/GPRS-nätet samt tjänsteutveckling. I investeringar i anläggningstillgångar enligt ovan ingår Vodafones andel av 3G- infrastruktursamarbetet i 3GIS AB under det första kvartalet vilken har beräknats enligt klyvningsmetoden motsvarande 1/3 av gjorda investeringar. Likviditet och finansiering EBITDA uppgick under det första kvartalet till MSEK 692 (MSEK 616), en ökning med 12%. EBITDA i procent av intäkterna ökade med 2% till 44%. Fritt kassaflöde (kassaflöde efter investeringar) ökade till MSEK 254 (MSEK 111), i huvudsak på grund av en ökning av leverantörsskulder och upplupna skulder, vilket delvis utjämnades av ökade investeringar i anläggningstillgångar. Vodafone Sverige AB har fortsatt att låna ut sitt kassaöverskott på marknadsmässiga villkor till Vodafone Group Plc. Lånet uppgick per den 30 juni 2002 till MSEK 1 895 (MSEK 910). Samarbetsavtal med Vodafone Group Som tidigare meddelats har Vodafone ingått samarbetsavtal med företag inom Vodafone Group med syfte att öka de gemensamma stordriftsfördelarna och konkurrensmöjligheterna inom en rad olika områden. Den del av avtalet som avser varumärkesprofilering trädde i kraft under april 2002 i samband med den framgångsrika lanseringen av varumärket Vodafone. Under kvartalet har cirka SEK 28 miljoner betalats till företag inom Vodafone Group. Moderbolaget Moderbolaget Europolitan Vodafone AB:s intäkter uppgick under det första kvartalet till MSEK 10 (MSEK 9) och resultatet efter finansiella poster var MSEK 2 (MSEK 2). Moderbolagets likvida medel ökade med kSEK 5 (0). Nettofinansieringen var oförändrad (0). Marknadsöversikt Varumärke Vodafone lanserade ett nytt kontantkort, Vodafone "PRE-PAID" under det första kvartalet vilket understöddes av en TV-baserad kampanj baserad på det ursprungliga "How Are You"-konceptet som lanserades under det sista kvartalet på föregående räkenskapsår. Kunder Antalet kunder ökade under kvartalet jämfört med både föregående kvartal och med samma kvartal föregående år. En stark försäljning av Vodafone "PRE-PAID", en god utveckling bland Service Providers som utnyttjar Vodafones nät samt en stark tillväxt av antalet företagskunder har bidragit till denna ökning. Vodafone meddelade under det första kvartalet att man hade tecknat avtal med Skanska, Orkla och de skånska kommunerna vilket kommer att ge upp till 20 000 nya kunder till Vodafone inom de närmaste månaderna. Tjänster Under det första kvartalet på räkenskapsåret 2002/2003 lanserade Vodafone ett antal nya tjänster inklusive kontantkortet Vodafone PRE- PAID. Kunder med ett Vodafone PRE-PAID kort har kunnat ringa från ett flertal europeiska länder från och med den 15 juli i år utan att behöva teckna ett speciellt avtal innan de reser. Under april 2002, lanserade Vodafone "Notera", den första tjänsten i världen som gör det möjligt att skicka handskrivna meddelanden via mobiltelefonen. Med Sony Ericssons Chatpen, digitalt papper och en GPRS- terminal kan kunder skicka text och skisser digitalt som ett e-mail, SMS eller ett fax. I juni 2002 vann Vodafone och Anoto första pris för tjänsten på årets Bluetooth Congress Award i Amsterdam. I juni 2002 meddelade Vodafone att man samarbetar med Microsoft och WM- Data för att erbjuda Outlook och tillgång till företagens intranät direkt i mobilen. De tre bolagen kommer att arbeta tillsammans för att utveckla och marknadsföra tjänsten i Sverige. Service Provider- och Partneravtal I juni meddelade Vodafone att man ingått ett samarbetsavtal inom försäljning med Radiolinja i Finland. Avtalet är en följd av det partneravtal som tecknades mellan Vodafone Group och Radiolinja i februari. Tillsammans med Radiolinja kan Vodafone på ett mer koordinerat sätt erbjuda mobila lösningar till de kunder som har verksamhet både i Finland och Sverige. Väsentliga händelser under det första kvartalet n I april 2002 bytte Europolitan Vodafone varumärke till enbart Vodafone. (Pressmeddelande 2002-04-17). n Vodafone meddelade att man hade tecknat ett avtal med Telenor Business Solutions för att erbjuda telekommunikationstjänster till Orkla och Carlsberg Breweries. (Pressmeddelande 2002-04-18). n Vodafone och Anoto lanserade världens första tjänst som gör det möjligt att skicka handskrivna meddelanden och skisser via mobilterminaler. (Pressmeddelande 2002-04-18). n Vodafone teckade avtal med fyra tidningsdistributörer om en mobilteletjänst som gör det möjligt för dem att följa hur tidningsbudens arbete går med hjälp av SMS. (Pressmeddelande 2002-05-24). n I maj 2002 tecknade Vodafone ett treårigt avtal med 28 skånska kommuner gällande mobiltelefontjänster. (Pressmeddelande 2002-05-27). n I juni 2002 meddelade Vodafone att man samarbetar med Microsoft och WM-Data för att erbjuda Outlook och access till företagens intranät direkt till mobilterminalen. (Pressmeddelande 2002-06-06). n Vodafone lanserade Vodafone PRE-PAID, som erbjuder kunder att använda kontantkortet utomlands utan att behöva teckna ett speciellt avtal. (Pressmeddelande 2002-06-06). n Vodafone tecknade ett samarbetsavtal med Radiolinja i Finland för att erbjuda sina kunder mobila tjänster på ett mer koordinerat sätt. (Pressmeddelande 2002-06-13). n På bolagsstämma den 25 juni 2002 beslutades att ändra moderbolagets namn till Europolitan Vodafone AB. (Pressmeddelande 2002- 06-25). n Vodafone meddelade att man tecknat avtal med Skanska för att erbjuda mobilteletjänster till deras 8 500 anställda. På vissa kontor kommer Det trådlösa kontoret att installeras. (Pressmeddelande 2002-06- 26). Regulatoriska frågor Samtrafik I februari 2002 beslutade PTS att Vodafone skulle anses ha SMP-status på både samtrafik- och mobilmarknaden i Sverige. Vodafone överklagade och Länsrätten beslöt att ge inhibition till dess att beslut i ärendet har lämnats. PTS har ansökt om förlängning för att kommentera Vodafones överklagan. Länsrätten har givit PTS tillstånd om förlängning till slutet av augusti. Bolagstämma Vid bolagsstämma som hölls tisdagen den 25 juni beslutades att ändra namnet på moderbolaget till Europolitan Vodafone AB. Namnet som är registrerat för handel på börsen kommer att vara som tidigare "EURO". Kvartals- och halvårsrapport Kvartals- och halvårsrapporten 2002/2003 kommer att publiceras den 22 oktober 2002. Stockholm den 8 augusti 2002 Styrelsen - Europolitan Vodafone AB (publ) För ytterligare information, kontakta Jon Risfelt, VD och koncernchef, 0708-331001 Mark Carey, Ekonomi- och finansdirektör, 0708-331803 Monica Enderstein, Investor Relations, 0708-331802 Tel: 08-410 160 00 Denna rapport har ej granskats av revisorerna. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senaste årsredovisningen per den 31 mars 2002. Dessa överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser, god redovisningssed, samt rekommendationer och uttalanden från Redovisningsrådet. Europolitan Vodafone AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Verksamheten bedrivs av Europolitan Vodafone AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 71 procent av aktierna och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone Group är världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 229 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar