• news.cision.com/
  • Vodafone/
  • Europolitan Vodafone AB rapporterar ett resultat före skatt om MSEK 1 528 för de första nio månaderna

Europolitan Vodafone AB rapporterar ett resultat före skatt om MSEK 1 528 för de första nio månaderna

Report this content

Europolitan Vodafone AB rapporterar ett resultat före skatt om MSEK 1 528 för de första nio månaderna* · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 1 095 · 148 000 nya kunder i nettoökning · Intäkterna uppgick till MSEK 4 707 · EBITDA uppgick till MSEK 2 014** · Resultat före skatt för det tredje kvartalet uppgick till MSEK 456 · Framgångsrik lansering av Vodafone live! * Räkenskapsåret 1 april - 31 mars 2002/2003 ** Vinst före finansiella poster, skatt och avskrivning Niomånadersrapport 2002/2003 Kundtillväxt Vodafone ökade sin kundstock till 1 311 000 (1 109 000) kunder per den 31 december 2002, varav 395 000 var telefonkortskunder (294 000). Under de första nio månaderna ökade kundstocken med 148 000 nya kunder (96 000), varav 74 000 var abonnenter (39 000). Under det tredje kvartalet ökade kundstocken med 42 000 (37 000), varav 28 000 var abonnenter (6 000). I kundstocken ingår 122 000 (37 000) kunder anslutna genom Service Providers, varav 67 000 (25 000) var abonnenter. Intäkter Vodafones nettoomsättning under de första nio månaderna ökade med 7% till MSEK 4 707 jämfört med samma period föregående år (MSEK 4 409). Den genomsnittliga månadsintäkten per abonnent inklusive Service Provider-kunder var SEK 533 (SEK 565). Inklusive telefonkortskunder var den genomsnittliga månadsintäkten per kund SEK 400 (SEK 448). Sammansättningen av kundstocken har förändrats i jämförelse med föregående år till följd av en ökad fokusering på konsument- och kontantkortssegmentet under de första nio månaderna. Detta bidrog till minskningen av månadsintäkten per kund. Till den negativa trenden bidrar även det svenska företagsklimatet. Om inte annat anges syftar "Vodafone" på Europolitan Vodafone AB med dotterbolag i Sverige. Siffror inom parentes visar motsvarande period föregående år. Kostnad för sålda varor, rörelsens kostnader och resultat Rörelsens kostnader inklusive kostnad för sålda varor ökade med 8% till MSEK 3 285 (MSEK 3 028) under de första nio månaderna per den 31 december 2002 jämfört med motsvarande period föregående år. Denna ökning beror till största delen på det ökade antalet kunder under perioden, ökade avskrivningar samt kostnader hänförbara till pågående 3G investeringar. Under det senaste kvartalet ökade också bolagets annonskostnader i samband med lanseringen av det unika konsumentkonceptet Vodafone live! Vodafone live! kommer även i fortsättningen att stå i fokus. Efter finansiella nettointäkter om MSEK 64 (MSEK 30) var resultatet MSEK 1 528 (MSEK 1 439). Efter en skattekostnad på MSEK 434 (MSEK 412) och minoritetsandel om MSEK 1 (MSEK 7) uppgick resultatet efter skatt till MSEK 1 095 (MSEK 1 034). Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar under de första nio månaderna uppgick till MSEK 1 663 (MSEK 925). I investeringar ingår Vodafones andel av 3G-infrastruktursamarbetet i 3GIS AB under de första nio månaderna vilken har beräknats enligt klyvningsmetoden motsvarande 1/3 av gjorda investeringar. Närmare 70% av investeringarna avsåg utbyggnaden av 3G-nätet och resterande fortsatta investeringar i GSM/GPRS-nätet samt tjänsteutveckling. Utbyggnaden av Vodafones egna 3G-nät i de större städerna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona fortsatte och utbyggnaden av det gemensamägda nätet har fortskridit. Problemen med bygglovstillstånd och försvarsmaktens medgivande kvarstår dock och orsakar svårigheter att uppfylla licensvillkoren. Likviditet och Finansiering EBITDA uppgick under de första nio månaderna per den 31 december 2002 till MSEK 2 014 (MSEK 1 899), en ökning med 6%. EBITDA i procent av intäkterna var 43%. Fritt kassaflöde (kassaflöde efter investeringar) uppgick till MSEK 558 (MSEK 671). Transaktioner med närstående Som tidigare meddelats har Vodafone ingått samarbetsavtal med företag inom Vodafone Group. Under de första nio månaderna har cirka MSEK 74 betalats till företag inom Vodafone Group. Avtalen gäller samarbete inom tjänsteutveckling, teknikutveckling, inköp, varumärke och multinationella kundrelationer. Vodafone Sverige AB investerade även under det tredje kvartalet sitt kassaöverskott i värdepapper utställda av Vodafone Group Plc. I slutet av december 2002 var innehavet uppdelat i tre delar om totalt MSEK 2 186 med en löptid på upp till 6 månader. Dessa värdepapper handlas på den öppna marknaden på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Moderbolaget Moderbolaget Europolitan Vodafone ABs intäkter uppgick under perioden till MSEK 25 (MSEK 26) och resultatet före skatt var MSEK 6 (MSEK 3). Moderbolagets likvida medel ökade med kSEK 11 (0). Nettofinansieringen minskade med MSEK 2 (MSEK 1). Europolitan Vodafone AB utgav under 1997 tre skuldebrev (emission 1, 2 och 3), vart och ett förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Optionsrätter överläts efter avskiljande till ledande befattningshavare i Europolitan-koncernen. Tiden för teckning av aktier enligt optionsrätter knutna till emission 3 löpte från och med den 1 juni till och med den 1 december 2002. De återstående aktierna med utnyttjande av optionsrätterna knutna till emission 3 har tecknats. Som en följd av ovanstående var aktiekapitalet per den 31 december 2002 SEK 102 556 665 och antalet aktier var 408 906 660. Marknadsöversikt Kunder Kundtillströmningen under de första nio månaderna ökade med 54 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten var framförallt stark inom segmentet abonnemangskunder där andelen konsumenter ökade. Tillväxttakten av Service Provider-kunder var svagare än föregående kvartal. Andelen telefonkortskunder i kundstocken var oförändrad jämfört med föregående kvartal och var 30 procent per den 31 december 2002. Av Vodafones totala kundstock per den 31 december 2002 var 95 procent aktiva kunder Både vad gäller aktiva kunder med abonnemang och aktiva telefonkortskunder. Aktiva kunder är i detta sammanhang de kunder som under de tre senaste månaderna har ringt eller tagit emot ett debiterbart samtal. 3G Under det tredje kvartalet meddelade Orange Sverige att man har för avsikt att lämna den svenska marknaden. Om så sker innebär detta att Orange också skulle lämna 3G- infrastruktursamarbetet i 3GIS AB. De ingångna avtalen mellan ägarna i 3GIS AB täcker emellertid en sådan situation. Som Orange tidigare meddelat finns en garanti om SEK 1 miljard utställd av moderbolaget till Orange Sverige. Tjänster Vodafone live! Under det tredje kvartalet lanserades Vodafone live! ett unikt konsumentkoncept som rönt stor framgång både i Europa och i Sverige. Konceptet baseras på integrerade kameratelefoner och ett omfattande utbud av tjänster som nås enkelt via Vodafone live!s eget användargränssnitt direkt från mobiltelefonen. Informations- och speltjänsterna levereras främst av externa innehållspartners, under eget varumärke såsom Aftonbladet, Dagens Nyheter, EuroFlorist, Gourmet och Göteborgsposten. Den första kameratelefonen som lanserades med live! var Panasonic GD87 och i samband med reklamkampanjer i TV blev detta mycket framgångsrikt. Under december 2002 stod Panasonic GD87 för en betydande del av försäljningen. Den andra Vodafone live! telefonen Nokia 7650 lanserades under januari 2003. Vodafone planerar att under året 2003 erbjuda ännu fler Vodafone live-telefoner från olika mobiltelefontillverkare. Vodafone Mobile Office Vodafone Mobile Office är Vodafones nya koncept på företagssidan som på sikt kommer att innehålla en mängd data- och taltjänster anpassade för företagsvärldens mobila och globala arbetsmiljö. Vodafone Mobile Office kompletterar på ett utmärkt sätt Vodafones koncept Det trådlösa kontoret. Första tjänsten i Vodafone Mobile Office är Vodafone Remote Access. Det är en tjänst som ger företag möjlighet att enkelt och säkert koppla upp sig mot sina lokala nätverk via dagens mobila datanät från bärbara datorer. Därmed kan företagets medarbetare var som helst och när som helst komma åt e-post, Internet, intranät och annan affärskritisk information inom företaget. Samarbete med datorleverantörer Vodafone Sverige har tecknat samarbetsavtal med de båda datorleverantörerna Dell och IBM för Vodafones mobila lösning "Connected by Vodafone". Tjänsten innebär att företag och organisationer kan köpa handdatorer och bärbara datorer från IBM och Dell som har förinstallerats för mobil uppkoppling över Vodafones GPRS-nät. Väsentliga händelser under tredje kvartalet · Vodafone lanserade Eurocall Platinum för kunder som ringer mycket i Europa. (Pressmeddelande 2002-10-03). · Vodafone Sverige undertecknade samarbetsavtal inom försäljning och marknadsföring med den danska mobiloperatören TDC Mobil A/S. (Pressmeddelande 2002-10-08). · Vodafone lanserade MMS under oktober. Detta gör det möjligt för Vodafones kunder att skicka meddelanden som innehåller färgbilder, ljud och text mellan mobiltelefoner. (Pressmeddelande 2002-10-15). · Vodafone distribuerar tjänster och produkter i SIBAs varuhus. · (Pressmeddelande 2002-10-17). · Aftonbladet och Vodafone i samarbete kring nya tjänster till mobiltelefonen. (Pressmeddelande 2002-10-23). · Den största satsningen någonsin på den mobila tjänstesidan genom två nya koncept, Vodafone Live! på konsumentsidan och Vodafone Mobile Office på företagssidan. (Pressmeddelande 2002-10-24). · Gourmet guidar Vodafones kunder till rätt vin och restauranger. · (Pressmeddelande 2002-11-05). · Vodafones kunder får SMHI:s väderkartor direkt i mobiltelefonen. · (Pressmeddelande 2002-11-12). · Vodafone och Dagens Nyheter i samarbete vilket ger Vodafones kunder Sveriges största morgontidning direkt i mobiltelefonen. (Pressmeddelande 2002-11-14). · Vodafone har tecknat ett tvåårigt sponsoravtal som innebär att Vodafone har exklusiva rättigheter till mobilt innehåll för Bondfilmer. (Pressmeddelande 2002-11-15). · Ladda kontantkortet Vodafone PRE-PAID utomlands. (Pressmeddelande 2002-11-18). · Vodafone lanserar mobil tillgång till e-post, Internet och intranät inom Europa. (Pressmeddelande 2002-11-20). · Vodafone i samarbete med tidningen Vagabond och resebyrån Resfeber.se. (Pressmeddelande 2002-11-20). · Vodafone lanserade Vodafone live! (Pressmeddelande 2002-12-02). · Vodafone överklagade inte PTS beslut om oförändrade villkor för UMTS-tillstånd. (Pressmeddelande 2002-12-13). · Vodafone i samarbete med ledande datorleverantörer kring mobila tjänster. (Pressmeddelande 2002-12-18). n Väsentliga händelser efter kvartalets slut Vodafone Group Plc meddelade den 13 januari att bolaget hade för avsikt att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Europolitan Vodafone AB som inte redan innehas av Vodafone Group Plc. Vodafone Group Plc innehar idag cirka 74,7 procent av det totala antalet aktier i Europolitan Vodafone AB,. Vodafone Group Plc arbetar med att fastställa villkoren för ett eventuellt erbjudande och avser att återkomma med ytterligare information snarast möjligt. Kvartalsrapport Europolitan Vodafone AB:s bokslutskommuniké kommer att lämnas den 30 april 2003. Stockholm den 30 januari 2003 Styrelsen - Europolitan Vodafone AB (publ) För ytterligare information, kontakta Jon Risfelt, VD och koncernchef , tel: 0708-331001 Thomas Cronzell, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 0709-614241 Monica Enderstein, Investor Relations, tel: 0708-331802 Tel: + 46 (0) 8 410 160 00 Europolitan Vodafone AB:s ekonomiska rapporter och övrig information om företaget finns även tillgängligt på internetadress http://www.vodafone.se Denna rapport har ej granskats av revisorerna. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senaste årsredovisningen per den 31 mars 2002. Dessa överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser, god redovisningssed, samt rekommendationer och uttalanden från Redovisningsrådet. Europolitan Vodafone AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Verksamheten bedrivs av Europolitan Vodafone AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 74,7 procent av aktierna och resterande 25,3 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone Group är ett av världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 270 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00030/wkr0003.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00030/wkr0004.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar