Europolitan Vodafone AB:s resultat för det första halvåret 2002/2003

Report this content

Europolitan Vodafone AB rapporterar sitt bästa resultat någonsin före skatt om MSEK 1 072 för det första halvåret* Resultat efter skatt uppgick till MSEK 769 106 000 nya kunder i nettoökning Intäkterna uppgick till MSEK 3 137 EBITDA uppgick till MSEK 1 396** Ansökan om att förlänga 3G-utbyggnaden med 2 år * Räkenskapsåret 1 april - 31 mars 2002/2003 ** Vinst före finansiella poster, skatt, avskrivning. Halvårsrapport* 2002/2003 Kundtillväxt Vodafone ökade sin kundstock till 1 269 000 kunder per den 30 september 2002, varav 381 000 (263 000) var telefonkortskunder. Under det första halvåret ökade kundstocken med 106 000 nya kunder (59 000), varav 47 000 var abonnenter (33 000). Under det andra kvartalet ökade kundstocken med 47 000 (32 000), varav 25 000 var abonnenter (17 000). I kundstocken ingår 114 000 (23 000) kunder anslutna genom Service Providers, varav 60 000 (21 000) var abonnenter. Intäkter Europolitan Vodafones nettoomsättning under det första halvåret ökade med 7% till MSEK 3 137 jämfört med samma period föregående år (MSEK 2 923). Den genomsnittliga månadsintäkten per abonnent inklusive Service Provider-kunder var SEK 547 (SEK 569). Inklusive telefonkortskunder var den genomsnittliga månadsintäkten per kund SEK 412 (453). Sammansättningen av kundstocken har förändrats i jämförelse med föregående år till följd av en ökad fokusering på konsument- och kontantkortssegmentet under det första halvåret. Detta bidrog till minskningen av månadsintäkten per kund. Användandet inom samtliga kundgrupper fortsatte att öka jämfört med samma period föregående år. Kostnad för sålda varor, rörelsens kostnader och resultat Rörelsens kostnader inklusive kostnader för sålda varor ökade med 7% till MSEK 2 130 (MSEK 1 993) under det första halvåret. Denna ökning beror till största delen på ökade avskrivningar på GSM/GPRS-nätet samt kostnader avseende det ökade antalet kunder under året. * Om inte annat anges syftar "Vodafone" på Europolitan Vodafone AB med dotterbolag i Sverige ** Vinst före finansiella poster, skatt och avskrivning Efter finansiella nettointäkter om MSEK 39 (MSEK 18) var resultatet efter finansiella poster MSEK 1 072 (MSEK 968). Efter en skattekostnad på MSEK 304 (MSEK 277) och minoritetsandel om MSEK 1 (MSEK 4) uppgick resultat efter skatt till MSEK 769 (MSEK 695). Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar under det första halvåret uppgick till MSEK 897 (MSEK 474). I dessa investeringar ingår Vodafones andel av 3G-infrastruktursamarbetet i 3GIS AB under det första halvåret vilken har beräknats enligt klyvningsmetoden motsvarande 1/3 av gjorda investeringar. Närmare 70% av investeringarna avsåg utbyggnaden av 3G-nätet och resterande fortsatta investeringar i GSM/GPRS-nätet samt tjänsteutveckling. Utbyggnaden av Vodafones egna 3G-nät i de större städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö fortsatte enligt plan under det första halvåret. Framsteg inom det gemensamägda bolaget har gjorts även om problemet med bygglovstillstånd och försvarsmaktens tillståndsgivning kvarstår. Likviditet och Finansiering EBITDA uppgick under det första halvåret till MSEK 1 396 (MSEK 1 269), en ökning med 10%. EBITDA i procent av intäkterna ökade till 45%. Fritt kassaflöde (kassaflöde efter investeringar) uppgick till MSEK 517 (MSEK 528). Transaktioner med närstående Som tidigare meddelats har Vodafone ingått samarbetsavtal med företag inom Vodafone Group. Under det andra kvartalet har cirka MSEK 56 betalats till företag inom Vodafone Group. Vodafone Sverige AB investerade dessutom under det andra kvartalet sitt kassaöverskott i värdepapper utställda av Vodafone Group Plc. I slutet av september 2002 var innehavet uppdelat i tre delar om totalt MSEK 2 178 med en löptid på upp till 6 månader. Detta är gjort för att kunna tillgodose framtida kassaflödesbehov. Dessa värdepapper handlas på den öppna marknaden på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Moderbolaget Moderbolaget Europolitan Vodafone ABs intäkter uppgick under perioden till MSEK 19 (MSEK 18) och resultatet före skatt var MSEK 6 (MSEK 2). Moderbolagets likvida medel ökade med kSEK 8 (0). Nettofinansieringen var oförändrad (0). Europolitan Vodafone AB utgav under 1997 tre skuldebrev (emission 1, 2 och 3), vart och ett förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Optionsrätter överläts efter avskiljande till ledande befattningshavare i koncernen. Tiden för teckning av aktier enligt optionsrätter knutna till emission 3 löper från och med den 1 juni till och med den 1 december 2002. Teckning av aktier med utnyttjande av en del av optionsrätterna knutna till emission 3 har skett varigenom aktiekapitalet har ökat med SEK 40 280 till SEK 102 466 383 och antalet aktier har ökat med 161 120 till 408 545 530 sedan den 30 juni 2002. Marknadsöversikt Varumärke Under september lanserades en TV-kampanj baserad på "How Are You" konceptet för att marknadsföra Det trådlösa kontoret. Kampanjen riktades mot små och medelstora företag (SME). Dessutom har Vodafone förstärkt sina erbjudanden riktade mot små och medelstora företag. Kunder Antalet kunder ökade under det första halvåret med 80% jämfört med föregående år. Tillväxten var stark inom både abonnemangs- och kontantkundssegmentet, med en ökad andel från konsumentsegmentet. Tillväxten av Service Provider-kunder var svagare än föregående kvartal. Andelen telefonkortskunder i kundstocken ökade per den 30 september 2002 till 30%. Under det andra kvartalet tecknade Vodafone ett avtal med Sweco att installera Det Trådlösa Kontoret. Dessutom har Vodafone tecknat avtal om Det Trådlösa Kontoret med bl a Ideon, Syngenta och Bröderna Ekstrand. Av Europolitan Vodafones totala kundstock per den 30 september 2002 var 95 procent aktiva kunder. Andelen aktiva kunder med abonnemang uppgick till 95 procent och andelen aktiva telefonkortskunder uppgick till 96 procent. Från och med detta kvartal räknas aktiva kunder som de kunder som under de tre senaste månaderna har ringt eller mottagit ett debiterbart samtal/SMS. Tidigare kvartal har aktiva kunder räknats som de kunder som har gjort ett debiterbart samtal/SMS. Tjänster Under det andra kvartalet meddelade Vodafone att man skall lansera MMS- tjänster i oktober. Från och med den 15 oktober kan alla Vodafones kunder skicka och ta emot färgbilder, ljud och text mellan MMS-anpassade mobiltelefoner. Dessa tjänster är gratis till och med den 31 januari 2003. Vodafone, IBM och applikationsutvecklaren isMobile har gemensamt tagit fram en mobil företagstjänst med positioneringsfunktion. Tjänsten underlättar och effektiviserar verksamheten för installations- och serviceorganisationer som bedriver arbete ute i fält. Väsentliga händelser under andra kvartalet Vodafone fick stororder från Sweco om Det Trådlösa Kontoret. (Pressmeddelande 2002-07-03). Vodafone vann mot Skattemyndigheten. (Pressmeddelande 2002-07-10). Vodafone erbjuder GPRS i fler länder. (Pressmeddelande 2002-07-19). Fler länder anslutna till Vodafones globala kontantkort Vodafone PRE-PAID. (Pressmeddelande 2002-07-31). Vodafone kommer i oktober att lansera multimediemeddelande MMS. (Pressmeddelande 2002-08-03). Ny mobil företagstjänst underlättar arbete i fält. (Pressmeddelande 2002-09-30). Vodafone ansöker om ändrade UMTS-licensvillkor. (Pressmeddelande 2002-09-30). Regulatoriska frågor 3G licensvillkor Den 30 september ansökte Vodafone hos PTS om en förlängning av 3G- utbyggnaden med 2 år till den 31 december 2005. Förlängningen är nödvändig på grund av kommunernas förseningar med bygglovshantering och försvarsmaktens tillståndsgivning. Det är troligt att PTS kommer att ge svar i frågan innan årets slut. Kvartalsrapport Rapport för tredje kvartalet kommer att lämnas den 30 januari 2003. Stockholm den 22 oktober 2002 Styrelsen - Europolitan Vodafone AB (publ) För ytterligare information, kontakta Jon Risfelt, VD och koncernchef , tel:0708-331001 Mark Carey, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 0708-331803 Monica Enderstein, Investor Relations, tel: 0708-331802 Tel: + 46 (0) 8 410 160 00 Denna rapport har ej granskats av revisorerna. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senaste årsredovisningen per den 31 mars 2002. Dessa överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser, god redovisningssed, samt rekommendationer och uttalanden från Redovisningsrådet. Europolitan Vodafone AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Verksamheten bedrivs av Europolitan Vodafone AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 73,1 procent av aktierna och resterande 26,9 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone Group är ett världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 229 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00110/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00110/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar