Bokslutskommuniké januari–december 2018

Kvartalet oktober–december 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 831 Mkr (1 517)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 22 procent till 173 Mkr (142)
 • Organisk EBITA-tillväxt uppgick till 2 procent
 • Resultat efter skatt ökade med 31 procent till 121 Mkr (93)
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier ökade med 37 procent till 1,30 kr (0,95)

Perioden januari–december 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 6 084 Mkr (4 356)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 15 procent till 433 Mkr (377)
 • Organisk EBITA var oförändrad
 • Resultat efter skatt ökade med 13 procent till 274 Mkr (241)
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier ökade med 18 procent till 2,58 kr (2,19)
 • Med beaktande av Volatis starka finansiella ställning och de goda kassaflödena föreslår styrelsen att höja utdelningen till stamaktieägarna till 1,00 kr (0,50) per stamaktie.

Händelser efter balansdagen

Volati löser Akademibokhandelns obligationer och ingår nytt låneavtal med Nordea.

VD HAR ORDET

En positiv avslutning på 2018

Volati avslutade året med stark tillväxt i omsättning och resultat. Under fjärde kvartalet realiserade vi dessutom de positiva effekterna av åtgärder som vidtagits i flera affärsområden.

Volati hade en fortsatt stark tillväxt i både omsättning och resultat under fjärde kvartalet 2018. Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 831 Mkr. EBITA-resultatet ökade med 22 procent till 173 Mkr. Tillväxten är framförallt driven av genomförda förvärv men också av god framdrift i de flesta av våra verksamheter.

Stark utveckling i Industri

Affärsområde Industri gjorde ett mycket bra fjärde kvartal med stark resultattillväxt. Samtliga verksamheter har utvecklats positivt och marknadsförutsättningarna var fortsatt goda. De utmaningar vi hade under fjärde kvartalet 2017 har vi hanterat på ett bra sätt, vilket ligger till grund för den positiva utvecklingen under 2018. I S:t Eriks är vi nöjda med integrationsarbetet och en ny ledningsgrupp är nu på plats.

Positiv trend i Akademibokhandeln

Affärsområde Akademibokhandeln gjorde ett bra fjärde kvartal med en något ökad omsättning och god lönsamhet. Jag är framför allt nöjd med att de åtgärder som vidtagits för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna har gett tydliga resultat. Under det fjärde kvartalet ökade EBITA-resultatet tack vare de aktiviteter som vidtagits samtidigt som kundefterfrågan var god. Akademibokhandeln går nu in i 2019 med ett starkt kunderbjudande och lägre fasta kostnader än på flera år.

Utvecklingen i affärsområde Industri och Akademibokhandeln tycker jag visar på styrkan i vår organisation. Vi arbetar tillsammans för att skapa långsiktigt värde genom att göra bra bolag ännu bättre och samtidigt adressera de eventuella utmaningar som uppstår när man bedriver verksamheterna.

Utmaning i Konsument och stabilt inom Handel

Det fjärde kvartalet har varit utmanande för affärsområde Konsument. Såväl omsättning som resultat har minskat under kvartalet jämfört med samma kvartal 2017. Det är relaterat till Besikta Bilprovning och de förändrade besiktningsreglerna som började gälla 2018. Enkelt uttryckt har besiktningsintervallet förlängts från 12 till 14 månader, vilket påverkat kundunder-laget för hela besiktningsbranschen negativt. Detta kommer att påverka Besikta också under första halvåret 2019. Besiktas marknadsposition är stark med en marknadsandel om cirka 25 procent och vi arbetar med både bemanningen på stationerna och prisjusteringar för att säkerställa god lönsamhet framöver.

Inom affärsområde Handel har utvecklingen under kvartalet varit i linje med samma period 2017. Vi har påverkats negativt av den svagare kronan eftersom de flesta av bolagen importerar sina produkter. Samtidigt kan vi konstatera att marknadsförutsättningarna för affärsområdet har varit fortsatt goda under kvartalet.

Stark tillväxt för helåret

Sett till helåret 2018 har Volati ökat omsättningen och resultatet kraftigt till följd av både förvärv och genomförda effektiviseringar. Under året har vi arbetat med att sänka kostnadsnivån i hela koncernen. Ett skäl till detta är att vi vill vara väl förberedda för en eventuellt svagare konjunkturutveckling framöver. Samtidigt är det viktigt att konstatera att vi inte sett någon förändring i marknadsförutsättningarna och i efterfrågan under året.

Vår finansiella ställning är mycket stark. Skuldsättningen i förhållande till EBITDA är 1,7, vilket är väsentligt under vårt långsiktiga finansiella mål på maximalt 3,0. Jämfört med målet har vi med andra ord ett betydande förvärvsutrymme.

Vi har en fortsatt hög förvärvsaktivitet i koncernen. Vår nya förvärvsorganisation gör att vi kan utvärdera fler potentiella förvärv samtidigt än tidigare. Det finns många förvärvsmöjligheter på marknaden för närvarande, men vi ser att andelen avslut är färre än tidigare. Vi upplever att det i många fall finns en skillnad i prisförväntningar mellan säljare och köpare vilket gör att det tar längre tid att avsluta affärerna.

Vår ambition är att vara fortsatt aktiva på förvärvsmarknaden under 2019 och samtidigt driva effektivitet och lönsamhet i vår befintliga verksamhet. Oavsett hur marknaden utvecklas så har vi den finansiella och organisatoriska kapaciteten att genomföra förvärv när rätt tillfälle ges.

Mårten Andersson, vd och koncernchef


Telefonkonferens

Vd Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 21 februari kl 9.00. Presentationen hålls på svenska.
Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-505 583 52. För webbsändning av telefonkonferensen – gå in på www.volati.se.

Denna informationen är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 klockan 07.45 CEST.

För mer information, kontakta:

Mårten Andersson, vd, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Mattias Björk, CFO, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)
Organisationsnummer 556555-4317
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
www.volati.se

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och efter förvärvet av S:t Eriks en årlig omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar