Delårsrapport januari–juni 2018

Kvartalet april–juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 64 procent till 1 428 Mkr (872)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) uppgick till 86 Mkr (99)
 • Organiska EBITA-tillväxten uppgick till -6 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 61 Mkr (68)
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0,54 kr (0,64)

Perioden januari–juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 72 procent till 2 783 Mkr (1 615)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) uppgick till 137 Mkr (139)
 • Organiska EBITA-tillväxten uppgick till -2 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 78 Mkr (96)
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0,56 kr (0,79)

Händelser efter rapportperioden

 • S:t Eriks Group AB med en nettoomsättning om 1 038 Mkr och EBITA om 65 Mkr för helåret 2017 förvärvades den 15 augusti. S:t Eriks kommer att utgöra en affärsenhet inom affärsområde Industri.

VD HAR ORDET

Verksamheten utvecklas väl trots något lägre vinst

Verksamheten i Volati har utvecklats på ett bra sätt i kvartalet men med variationer mellan affärsområdena. Affärsområde Industri visade stark resultattillväxt medan Akademibokhandeln följer sitt normala säsongsmönster och redovisar ett negativt resultat. Efter kvartalets utgång förvärvades S:t Eriks som blir en ny affärsenhet inom affärsområde Industri.

Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen starkt, främst till följd av genomförda förvärv. EBITA-resultatet uppgick till 86 Mkr, vilket är en minskning jämfört med samma kvartal förra året. EBITA-resultatet har framförallt påverkats av att affärsområde Akademibokhandeln ingår i Volati-koncernens siffror för andra kvartalet, vilket inte var fallet för jämförelsekvartalet. Andra kvartalet är normalt ett kvartal med negativt resultat för Akademibokhandeln på grund av säsongsvariationer. Dessutom har marknadsrelaterade satsningar genomförts i affärsområdet för att driva omställningen mot ökad e-handel och för att utnyttja potentialen i företagets starka kundklubb på 1,8 miljoner kunder. Satsningarna har resulterat i att andelen av försäljningen som kommer från e-handel fortsätter att öka. Det har dock gett en högre kostnadsnivå under kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Inom affärsområdet genomförs nu åtgärder för att öka effektiviteten i verksamheten framöver.

Stark utveckling i affärsområde Industri

Affärsområde Industri visade en stark omsättnings- och resultattillväxt till följd av vidtagna åtgärder under första halvåret samt ökad effektivitet och tydligare strategiskt fokus.

Affärsområde Handel hade tillväxt i såväl omsättning som EBITA-resultat till följd av genomförda förvärv och en stabil utveckling i befintliga verksamheter. Affärsområde Konsument hade en något negativ utveckling drivet av svaga marknadsförutsättningar inom några verksamheter. Vi kan konstatera att den historiskt varma sommaren har skapat utmaningar för flera av koncernens affärsområden.

Arbetar nära bolagen

De två centrala komponenterna i Volatis affärsmodell är dels att utveckla verksamheter som genererar goda kassaflöden, dels att använda dessa kassaflöden till ytterligare förvärv av välskötta bolag till rimliga värderingar. För att lyckas behöver vi sätta rätt strategisk inriktning i bolagen, ha operationellt fokus på tillväxt och marginaler samt säkerställa rätt kompetens i bolagsledningarna. I det här sammanhanget är jag nöjd med hur väl den nya affärsområdesorganisationen fungerar. Affärsområdeschefernas utökade mandat gör att vi som ägare arbetar ännu närmare bolagen, inte minst när det gäller den strategiska riktningen för långsiktigt värdeskapande och den operationella uppföljningen. Under andra kvartalet har detta skapat positiva effekter inom framförallt affärsområde Industri.

Utrymme för fortsatta förvärv

Vi har ett gott förvärvsutrymme och kan agera snabbt när vi identifierar förvärv som motsvarar våra kriterier. Det obligationslån som vi tog upp under 2017, tillsammans med obligationen i Akademibokhandeln som vi tog över i samband med förvärvet, innebar att vi under andra kvartalet hade högre finansieringskostnader än för samma kvartal förra året. Nettoskuld i relation till justerad EBITDA uppgick vid periodens utgång till 1,7 ggr vilket ligger väl inom ramen för det finansiella målet på maximalt 3,0 ggr.

Händelser efter periodens utgång – förvärv av S:t Eriks

Den 15 augusti förvärvades S:t Eriks som är en av Sveriges ledande tillverkare av betongprodukter och natursten för infrastruktur och landskapsarkitektur. Det är på många sätt ett typiskt Volati-förvärv och har gjorts till en rimlig värdering. Bolaget är välskött med lång historik, stabil finansiell utveckling och en kompetent ledning. Vi ser också fortsatta utvecklingsmöjligheter för bolaget, såväl genom tilläggsförvärv som organiskt. Förvärvet har gjorts inom ramen för vår nya förvärvsorganisation där affärsområdescheferna har ett större ansvar för att identifiera förvärvsmöjligheter och driva förvärvsarbetet i nära samarbete med Volatis koncernledning, vilket vi ser bidrar till effektivare förvärvsprocesser. Genom förvärvet har vi förflyttat oss ytterligare ett steg närmare vårt finansiella mål om en justerad EBITA på 700 Mkr senast vid utgången av 2019. Vi har fokus på att fortsätta bygga Volati och utvärderar nya förvärvsmöjligheter löpande samtidigt som vi arbetar nära bolagen för att skapa goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande.

Mårten Andersson, vd

Telefonkonferens

Vd Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 17 augusti kl 9.00. Presentationen hålls på svenska.

Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-566 426 65. För webbsändning av telefonkonferensen – gå in på www.volati.se.

Denna informationen är sådan information som Volati AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående personers försorg för offentliggörande den 17 augusti 2018 klockan 07.45 CEST.

För mer information, kontakta:

Mårten Andersson, vd, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Mattias Björk, CFO, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)
Organisationsnummer 556555-4317
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
www.volati.se

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder och efter förvärvet av S:t Eriks totalt cirka 2 300 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar