Delårsrapport januari–juni 2020

Kvartalet april–juni 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 889 Mkr (1 776)
  • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden* (EBITA) ökade med 41 procent till 181 Mkr (129)
  • Resultat efter skatt ökade med 86 procent till 112 Mkr (60)
  • Resultat per stamaktie ökade med 129 procent till 1,19 kr (0,52)

Perioden januari–juni 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 3 547 Mkr (3 321)
  • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av  förvärvade övervärden* (EBITA) ökade med 46 procent till 243 Mkr (166)
  • Resultat efter skatt ökade med 113 procent till 126 Mkr (59)
  • Resultat per stamaktie ökade med 279 procent till 1,17 kr (0,31)

Vd har ordet

Ännu ett kvartal med stark resultattillväxt, EBITA ökade med drygt 40 procent till 181 Mkr

Volati fortsatte att växa under det andra kvartalet och levererade ett kraftigt förbättrat EBITA-resultat. EBITA uppgick till 181 Mkr, en ökning med 41 procent jämfört med samma kvartal förra året. Sedan börsintroduktionen 2016 har vi haft en EBITA-tillväxt på i genomsnitt 19 procent per år, i linje med vårt övergripande mål att skapa långsiktig värdetillväxt.

Vår resultattillväxt under kvartalet har drivits av en god utveckling i de flesta av våra affärsområden. Det är resultatet av ett långsiktigt och konsekvent arbete för att utveckla välskötta affärsenheter med starka positioner på sina marknader samt ett tydligt fokus på, och en förmåga, att generera resultattillväxt. Den starka resultattillväxten kombinerat med effektiviserat rörelsekapital har inneburit att det operativa kassaflödet under kvartalet ökade till 212 Mkr (36).

Kvartalet avslutades med förvärvet av etikettproducenten Beneli AB – vårt sjätte tilläggsförvärv sedan 2019. Tilläggsförvärven är en naturlig, och viktig, del av vår tillväxtresa. Vi utnyttjar den plattform vi har i de befintliga affärsenheterna och förstärker denna genom att bygga integrerade företagsgrupper som tillsammans har ett starkare erbjudande och marknadsposition i sin bransch, samt kan driva synergier. Vi har redan gjort detta framgångsrikt, inte minst inom affärsområde Handel, och ser många möjligheter i våra övriga affärsenheter.

Fortsatt tillväxt i affärsområde Handel
Affärsområde Handel levererar ytterligare ett bra kvartal med tillväxt i både omsättning och resultat. Man har kunnat dra nytta av goda marknadsförutsättningar under kvartalet, exempelvis inom den mer konsumentdrivna delen av bygg-, järnvaru- och trädgårdshandeln. Affärsområdet har starka varumärken och marknadspositioner samt en organisation som möjliggör synergieffekter, inte minst genom en effektiv logistikplattform. Några affärsenheter upplever dock fortfarande mindre störningar i leveranskedjan. 

Starkt resultat i affärsområde Konsument
Affärsområde Konsument är kvartalets stora utropstecken med en mycket stark resultattillväxt. Utvecklingen har drivits av vår besiktningsverksamhet som fortsätter att utvecklas fantastiskt bra. Jag är stolt över hur vi under de senaste åren byggt ett bolag som idag har ett av de starkaste varumärkena i besiktningsbranschen, en marknadsandel på cirka 25 procent och som möter högt ställda förväntningar från alla intressenter runt besiktningsverksamheten som staten, kunder och anställda. 

Akademibokhandelns digitala kanaler växer
Affärsområde Akademibokhandeln har hanterat utmaningar i spåren av covid-19-pandemin mycket väl. Vi fortsätter att se hög tillväxt i de digitala kanalerna, AKB.se, Bokus.com och Bokus Play. Detta kompenserar delvis för att försäljningen minskat med 27 procent i butiksrörelsen. Tack vare lägre kostnader var resultatet i linje med föregående år.

De senaste månadernas händelser har påskyndat vår resa mot ett ännu mer utvecklat omnikanalerbjudande – kombinationen av butik och AKB.se – och vi ser goda resultat med en tillväxt i den digitala kanalen AKB.se med 130 procent under kvartalet. Vi är stärkta av att intresset för berättelser, i form av fysiska böcker och digitala alternativ, är stort. Vi ser också betydelsen av starka kundrelationer och kan här dra nytta av kundklubben Akademibokhandelns Vänner med över 2 miljoner medlemmar. 

Ytterligare ett bra kvartal av affärsområde Industri
Industri gör ytterligare ett bra kvartal med en stabil EBITA-tillväxt. Affärsområdet kännetecknas av tydliga strategier för verksamheterna, bra management och fokus på resultattillväxt. Affärsenheterna är i många fall produktledare inom sina områden. Affärsområdet arbetar löpande med att identifiera och utvärdera förvärvsmöjligheter vilket utmynnade i förvärvet av Beneli i slutet av kvartalet.

Covid-19
Andra kvartalet var präglat av covid-19-pandemin och samtliga affärsområden har på olika sätt känt av detta i deras respektive verksamheter. Våra affärsenheter har tagit del av de olika stödåtgärder som varit tillgängliga. Den sammantagna påverkan på Volati har varit begränsad.

Fokus på tillväxt och långsiktigt värdeskapande
Vi har nu fullt fokus på den fortsatta tillväxtresan och det långsiktiga värdeskapandet i Volati, med förvärv som en viktig del av strategin. Vinsten per stamaktie har ökat med 279 procent hittills i år. Vinsttillväxten illustrerar den hävstång som vår kapitalstruktur ger för våra stamaktieägare. Vi har en fortsatt stark finansiell ställning, nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA har tack vare de starka kassaflödena sjunkit till 1,3 gånger vid slutet av kvartalet vilket ger ett stort förvärvsutrymme. Vi ser också ett bra inflöde av potentiella förvärvkandidater, inte minst värdeskapande tilläggsförvärv i våra affärsområden. Det ger oss sammantaget goda förutsättningar att bygga Volati vidare, både genom förvärv och genom fortsatta långsiktiga resultatförbättringar i våra befintliga verksamheter.   

Mårten Andersson, vd och koncernchef

Telefonkonferens

Vd Mårten Andersson och CFO Andreas Stenbäck presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 17 juli klockan 15.00. Presentationen hålls på svenska.
Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-566 427 04
För webbsändning av telefonkonferensen – gå in på www.volati.se.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 klockan 07.45 CEST.

För mer information, kontakta:
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Andreas Stenbäck, CFO Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Organisationsnummer 556555–4317

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
www.volati.se

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar