Delårsrapport januari–mars 2017

Kvartalet januari–mars 2017.

  • Nettoomsättningen ökade med 12,4 procent till 743,6 Mkr (661,3)
  • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 4,3 procent till 40,1 Mkr (38,4)
  • Organisk EBITA-tillväxt uppgick till 10,1 procent
  • Resultat efter skatt ökade med 59,1 procent till 27,6 Mkr (17,4)
  • Resultatet per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier ökade kraftigt till 0,15 kr (0,03)
  • Årsstämma kommer att hållas den 18 maj 2017 kl 16.00 på Nalen i Stockholm

VD har ordet

Volati fortsatte att utvecklas väl under första kvartalet. Våra affärsenheter hade en positiv utveckling och levererade en organisk resultattillväxt om 10 procent under kvartalet och sammantaget redovisar vi ett EBITA-resultat om 320 Mkr för de senaste 12 månaderna. Resultatet efter skatt steg kraftigt under kvartalet då vi efter nyemissionen i slutet av förra året har minskat våra finansieringskostnader markant varför resultat per aktie ökade kraftigt. En annan effekt av att vi har tagit in kapital är, som vi tidigare har beskrivit, att avkastningen på eget kapital initialt minskar innan vi har satt kapitalet i arbete genom nya förvärv.

I första kvartalet är det extra glädjande att se den positiva effekt som Besikta i affärsområde Konsument har fått från förvärvet av ClearCar som genomfördes våren 2016 och som överträffar våra förväntningar. Affärsområde Industri tappar något detta kvartal vilket främst beror på att Corroventa under motsvarande period föregående år hade en positiv resultatutveckling till följd av de översvämningar i främst England som skedde under vintern. Verksamheterna inom affärsområdet Handel gör ett stabilt kvartal i en något svagare marknad.

Utvärderar många förvärvsmöjligheter

Vi fortsätter arbetet med att bygga Volati på vårt vis – att stötta affärsenheterna i sin utveckling och att strukturerat söka nya bolag att komplettera koncernen med. Vi utvärderar ett betydande antal bolag varje år för att identifiera den kategori av förvärv som passar Volati: stabila verksamheter med goda kassaflöden som vi kan förvärva till rimliga värderingar. Vår uppfattning är att förvärvsmultiplarna, i synnerhet på större bolag, generellt är fortsatt höga. I den marknaden är det viktigt att fokusera på att göra rätt saker och hålla fast vid våra tydliga förvärvsprinciper.

     För oss innebär det att fortsätta göra det vi gjort framgångsrikt de senaste 14 åren. Vi utvärderar löpande intressanta förvärvsmöjligheter och så här långt i år har vi tittat på ett 60-tal bolag varav ett antal är under fortsatt utvärdering. Vi har en bevisad affärsmodell och vet att det kommer upp­stå möjligheter att förvärva bra bolag till rimliga värderingar. Men en bärande princip för Volati är att vi hellre tackar nej till en bra affär än att riskera att tacka ja till en dålig.

     Vi har historiskt förvärvat bolag till en värderingsmultipel om 5,8 som vägt genomsnitt EV/EBITDA. Dessa bolag har flera saker gemensamt; de har beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden. Men de är sällan tillväxtbolag, i varje fall inte när vi förvärvar dem. Ändå har vi som grupp vuxit snabbt genom att återinvestera kassaflödena från våra befintliga verksamheter i nya förvärv samtidigt som vi lyckats få mogna bolag att växa organiskt.

Fokus på utveckling över tid

Volati har affärsenheter inom olika branscher och markna­der, och deras omsättnings- och resultatutveckling påverkas av en rad olika faktorer, från säsongsvariationer och marknadsaktiviteter till investeringar som vi genomför idag för att bygga robusta och lönsamma verksamhet för framtiden. Det innebär att vi fokuserar på styrning och utvärdering av verksamheterna över tid, och där har vi en stark historik. Som exempel har Volati sedan 2013 genererat en genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning på 4 procent per år och i EBITA-resultat på 14 procent per år. 

     Volati skapar en miljö där bra bolag blir bättre över tid genom fokus på värdeskapande, duktiga medarbetare, bidrag med kunskap samt disciplinerad kapitalallokering. Utvecklingen av bilbesiktningsverksamheten Besikta är ett typiskt exempel på hur Volati tänker och arbetar, och hur vi ser på den långsiktiga potentialen i en verksamhet. Sedan förvärvet 2013 har Volati arbetat metodiskt tillsammans med den nya ledningen med att bygga upp en verksamhet med hög kvalitet och ett starkt varumärke som idag är den näst största aktören på den svenska fordonsbesiktningsmarknaden.

     Det känns fantastiskt roligt och spännande att fortsätta bygga Volati 2017 med så fina förutsättningar på plats. Vi har stabila och lönsamma verksamheter som genererar goda kassaflöden, och med en stadig kassa ser vi fram emot att vid rätt tillfälle förvärva fler bra bolag till rätt pris.

Mårten Andersson, VD

 

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på tolv affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 200 anställda och en årlig omsättning om cirka 3,2 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på  www.volati.se.

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar