Delårsrapport januari–mars 2018

Kvartalet januari–mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 82 procent till 1 355 Mkr (744)
  • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 27 procent till 51 Mkr (40)
  • Organiska EBITA-tillväxten uppgick till 9 procent
  • Resultat efter skatt minskade med 36 procent till 18 Mkr (28)
  • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0,02 kr (0,15)

Händelser efter rapportperioden

  • Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2018 kl. 15.30 på Nalen i Stockholm

VD HAR ORDET

Stark utveckling under första kvartalet med god organisk tillväxt och positiva effekter från förvärv

Volati redovisar en stark utveckling för det första kvartalet 2018 med en resultatökning om 27 procent, baserat både på en god organisk tillväxt och positiva effekter från de förvärv vi genomfört under det senaste året. Under kvartalet har vi fortsatt att ta viktiga steg för att skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt, bland annat genom en förstärkt affärsområdesorganisation.

Vi är nöjda med utvecklingen under det första kvartalet och det är glädjande att vi kan redovisa en stark omsättningsökning och en god organisk EBITA-tillväxt om 9 procent trots en extra snöig vinter i södra Sverige och en påskhelg som inföll i mars, vilket haft en viss negativ påverkan på verksamheterna i affärsområdena Handel och Konsument. Det första kvartalet är generellt Volatis svagaste vad gäller kassaflöde och resultat, vilket accentuerats med nuvarande sammansättning av verksamheter. 

Samtidigt är det vår uppfattning att det är med ett längre perspektiv, bortom enskilda kvartal, som man bäst bedömer Volatis verksamhet. Det är också med det perspektivet vi styr verksamheten. De två centrala komponenterna i Volatis affärsmodell är som bekant att äga verksamheter med starka kassaflöden som vi använder för ytterligare förvärv av välskötta bolag till rimliga värderingar. Båda dessa delar – organisk utveckling samt förvärv av nya bra bolag – är något som varierar över tid. Som långsiktiga ägare är vi trygga i att navigera och leverera i den miljön. Sedan 2013 har vi haft en genom­snittlig organiskt EBITA-tillväxt om 8 procent och har under samma period genomfört totalt 10 förvärv, varav tre under det senaste året. 

Effektivare förvärvsorganisation

Vi har förstärkt vår affärsområdesorganisation genom tydligt mandat för affärsområdescheferna att ansvara för bland annat affärsutveckling, verksamhetsuppföljning och tilläggsförvärv. I takt med att vi växer anpassar vi organisation och arbetssätt efter förändrade behov, för bästa möjliga värdeskapande. I början av året tog vi ett viktigt steg i syfte att bli ännu effektivare i arbetet med förvärv. Genom organisations­förändringen ges affärsområdescheferna tydligare ansvar och kan därför utvärdera och hantera tilläggsförvärv närmare verksamheterna, samtidigt som vi centralt arbetar med de större förvärven. Förändringen har landat mycket väl och den innebär även en större tydlighet och snabbare beslutsfattande i den löpande verksamheten. 

Kapitalstruktur för förvärv

Under 2017 tog vi upp ett obligationslån i Volati för att stärka vårt förvärvsutrymme och diversifiera vår kapitalstruktur. Vi har idag en kapitalstruktur som möjliggör för oss att agera snabbt när vi identifierar förvärv som passar oss. Intressanta möjlig­heter till förvärv ser vi oavsett marknad men vi är, som alltid, kräsna och håller oss till principen att hellre tacka nej till en bra affär än att riskera att tacka ja till en dålig. Vi har idag en nettoskuld i relation till justerad EBITDA om 1,5 ggr vilket ligger väl inom vårt målintervall om maximalt 3,0 ggr. Obligations­­lånen i Volati, samt obligationen i Akademibokhandeln som vi tog över vid förvärvet 2017, har under det första kvartalet inneburit högre finansierings­kostnader för koncernen vilket påverkat resultatet efter skatt negativt. Detta är delvis en timingeffekt då en större del av Volatis intjäning kommer under den senare delen av året.

Under kvartalet förflyttade vi oss ytterligare i riktning mot vårt finansiella resultatmål om en justerad EBITA om 700 Mkr senast vid utgången av 2019. Under de senaste 12 månaderna har vi förvärvat bolag med EBITA om totalt 139 Mkr, och har därmed nått ett Justerat EBITA-resultat för samma period om 418 Mkr. Nu fortsätter vi, med långsiktigt perspektiv, att arbeta vidare med de områden som vår affärsmodell centrerar kring – förvärv och organisk tillväxt.  

Mårten Andersson, VD


Mårten Andersson, VD Volati AB, +46 72-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som är organiserad i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se


Om oss

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar