Delårsrapport januari–mars 2019

Report this content

Kvartalet januari–mars 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 1 544 Mkr (1 355)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 136 Mkr (77) drivet av införande av IFRS16
  • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) uppgick till 37 Mkr (51)
  • Organisk EBITA-tillväxt uppgick till 8 procent
  • Resultat efter skatt uppgick till -1 Mkr (18)
  • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till -0,21 kr (0,02)

Händelser efter rapportperioden

  • Efter rapportperiodens utgång förvärvade Volati samtliga aktier i Stenentreprenader i Hessleholm AB och Mundus Maskin AB. Förvärven är tilläggsförvärv till affärsområde Industri och Volatis affärsenheter S:t Eriks och Tornum. Tillsammans omsatte de förvärvade bolagen 125 Mkr och hade en EBITDA om 16 Mkr under 2018.

VD HAR ORDET

En bra start på året

Volati hade en stark omsättningstillväxt och en god organisk EBITA-tillväxt under första kvartalet. Precis som tidigare år var kvartalet påverkat av säsongsvariationer som dessutom förstärkts ytterligare genom våra senaste förvärv.

Det här är en svåranalyserad kvartalsrapport. Säsongs­variationer och förvärv innebär att vi redovisar en 8-procentig organisk EBITA-tillväxt samtidigt som det redovisade EBITA-resultatet faller från 51 till 37 Mkr. Jag ska förklara hur det här hänger ihop men låt mig först säga att jag tycker att vi haft en bra start på året. Vi hade en god omsättningstillväxt under första kvartalet, drivet av såväl förvärv som en positiv utveckling inom flera affärsområden.  

Det första kvartalet är traditionellt det kvartal med lägst omsättning och resultat för Volati. Trots att S:t Eriks, vårt senaste förvärv, levererar ett mycket bra kvartal så har säsongsvariationerna förstärkts ytterligare då S:t Eriks första kvartal normalt innebär negativt rörelseresultat. Beräkningen av organisk EBITA-tillväxt görs med utgångspunkt från att vi ägt S:t Eriks även under jämförelseperioden. Det gör att bolaget bidrar positivt till den organiska tillväxten.

EBITA-resultatet uppgick till 37 Mkr (51). Minskningen är främst relaterad till affärsområde Industri. Vi har variationer mellan kvartalen i den del av verksamheten som innefattar projektförsäljning av system för spannmålshantering samt i den del som hyr ut produkter för vattenskadesanering. Dessa variationer är en normal del av vår verksamhet och vi kan konstatera att orderingången för projektförsäljningen var god under kvartalet och att vinstavräkning kommer ske senare i år än i fjol.

Stark utveckling i Handel

Affärsområde Handel utvecklades mycket starkt sett till både omsättning och resultat och rapporterar sitt bästa första kvartal någonsin. Inom affärsområdet har man på ett mycket framgångsrikt sätt dragit nytta av de fortsatt goda marknadsförutsättningarna – inte minst i den del av verksamheten som arbetar mot järn- och byggvaruhandeln.

Utmaningar för Konsument 

Som vi berättade i bokslutskommunikén har de förändrade besiktningsreglerna förlängt besiktningsintervallen från 12 till 14 månader, vilket påverkat kundunderlaget för hela besiktningsbranschen negativt. Effekterna av förändringen har kommit tidigare än vi initialt förväntade oss. Vi tror samtidigt att det kan innebära att vi snabbare kommer tillbaka till ett normalläge. Besikta gör givet förutsättningarna ett kvartal enligt förväntningarna och har jobbat hårt med effektivitet och pris.

Vi fortsätter att ligga nära övriga verksamheter inom affärsområdet. Vi gör framsteg i arbetet med att vända trenden men lönsamheten är fortsatt under våra förväntningar.

Akademibokhandeln fortsätter positiv trend

Akademibokhandeln fortsätter att utvecklas positivt efter de åtgärder vi initierade förra året. Det fjärde kvartalet 2018 utgjorde ett trendbrott som nu följdes upp av ett första kvartal där både omsättning och resultat förbättrades. Kunderbjudandet är starkt och efterfrågan från kunderna har varit god. Samtidigt har de åtgärder som vidtagits för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna fortsatt att ge önskade resultat.

Framgångsrikt arbete med förvärv

Utvecklingen i Akademibokhandeln och S:t Eriks ser jag som ett kvitto på vår förmåga att inte bara genomföra större förvärv, utan framför allt på vår kapacitet att integrera förvärvade bolag och leverera på investeringshypotesen från förvärvstillfället. Genom vår affärsområdesorganisation arbetar vi nära affärsenheterna, sätter strategisk riktning tillsammans med styrelse och ledning, säkerställer att vi har rätt kompetens i ledningsgrupperna samt att det finns en tydlig uppföljning mot överenskomna mål. Vi arbetar helt enkelt gemensamt mot målet att skapa långsiktig värdetillväxt.

Tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter är en viktig del i vår strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. De både förstärker de befintliga affärsenheternas marknadspositioner och adderar ytterligare värde genom synergier. Vi har större kapacitet att generera och utvärdera potentiella tilläggsförvärv än tidigare eftersom det i stor utsträckning hanteras i affärsområdesorganisationen. Vi har en tydlig ambition att dra nytta av detta framöver. Efter kvartalets utgång genomförde vi två tilläggsförvärv inom affärsområde Industri – Stenentreprenader och Mundus Maskin. Bolagen kommer att vara en del av S:t Eriks respektive Tornum och kompletterar deras verksamheter på ett mycket bra sätt.

Förbättrad finansieringsstruktur

Under kvartalet tecknade vi ett nytt låneavtal med Nordea gällande en revolverande kreditfacilitet och en kontokredit. En del av beloppet använde vi till att finansiera Akademibokhandelns förtida inlösen av sina utestående obligationer. Sammantaget har det gett oss en förbättrad kapitalstruktur, förstärkt vår kapacitet för fortsatta förvärv och dessutom sänkt våra finansiella kostnader med cirka 15 Mkr per år. Samtliga våra kreditfaciliteter är utformade så att de inte påverkas av införandet av IFRS 16.

Jag är nöjd med det första kvartalet. Vi har lagt grunden till ett bra 2019 och jag ser fram emot att fortsätta bygga Volati från en styrkeposition.

Mårten Andersson, vd och koncernchef

Telefonkonferens

Vd Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 24 april kl 9.00. Presentationen hålls på svenska.

Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-505 583 59. För webbsändning av telefonkonferensen – gå in på www.volati.se.

Denna informationen är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 klockan 07.45 CEST.

För mer information, kontakta:

Mårten Andersson, vd, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Mattias Björk, CFO, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)
Organisationsnummer 556555-4317
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
www.volati.se

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar