Delårsrapport januari–september 2019

Report this content

Kvartalet juli–september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 711 Mkr (1 470)
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 253 Mkr (152)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade till 153 Mkr (123)
 • Organisk EBITA-tillväxt uppgick till 4 procent
 • Nedskrivning av immateriella tillgångar i affärsområde Konsument om 328 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -225 Mkr (74). Exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar efter skatt om 324 Mkr uppgick justerat resultat efter skatt till 99 Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -2,00 kr (0,72). Exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick justerat resultat per stamaktie till 1,01 kr

Perioden januari–september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 5 032 Mkr (4 252)
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 618 Mkr (343)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade till 319 Mkr (259)
 • Organisk EBITA-tillväxt uppgick till 5 procent
 • Nedskrivning av immateriella tillgångar i affärsområde Konsument om 328 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -166 Mkr (153). Exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar efter skatt om 324 Mkr uppgick justerat resultat efter skatt till 159 Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -1,68 kr (1,28). Exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick justerat resultat per stamaktie till 1,31 kr

Händelser efter rapportperioden

 • Den 1 oktober tillträdde Andreas Stenbäck som CFO för Volati AB (publ)
 • Den 2 oktober tillträddes aktierna i Väggmaterial i Sverige AB
 • Under oktober skedde indragning av 1 miljon stamaktier som innehades av bolaget, dessutom överläts aktier i dotterbolag till nyckelpersoner inom Volatis affärsenheter, båda i enlighet med extra bolagsstämmans beslut den 30 september

VD HAR ORDET

Fortsatt god tillväxt i omsättning och EBITA i tredje kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 711 Mkr och EBITA-resultatet ökade med 24 procent till 153 Mkr. Bakom siffrorna finns bidrag från såväl förvärvade bolag som en fortsatt god utveckling i den befintliga verksamheten. Den organiska EBITA-tillväxten uppgick till 4 procent. Vår bedömning av vinstutvecklingen på medellång sikt i två affärsenheter inom affärsområde Konsument, NaturaMed Pharma och me&i, är att den inte lever upp till våra tidigare förväntningar om förbättrad lönsamhet. Tyvärr leder detta till nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar om 328 Mkr i tredje kvartalet.

Akademibokhandeln ökade försäljningen och resultatet
Affärsområde Akademibokhandeln fortsatte sin positiva trend under tredje kvartalet. Såväl försäljning som resultat förbättrades jämfört med samma period föregående år. Affärsområdet har under kvartalet haft en god efterfrågan i kärnsortimentet och en stark utveckling i den del av sortimentet som inte är böcker. Detta tillsammans med ett fortsatt fokus på kostnader och marginaler har påverkat lönsamheten positivt. Även e-handelskanalen Bokus har fortsatt trenden från andra kvartalet och ökat försäljningsvolymen samtidigt som marginalerna förbättrats.

Stabilt kvartal av affärsområde Handel
Affärsområde Handel har under hela året utmanats av den svagare kronan eftersom de flesta av bolagen importerar sina produkter. Vi är mycket nöjda med hur väl affärsområdet har kunnat möta utmaningen genom att arbeta med såväl kostnader som prisjusteringar. Vi kan konstatera att efterfrågan för affärsområdets produkter har varit fortsatt god under kvartalet.

Omsättnings- och resultattillväxt i affärsområde Industri
Vi är nöjda med utvecklingen inom affärsområdet som ökar både omsättning och resultat. Verksamheten inom affärsområdet påverkas dock av naturliga svängningar i efterfrågan då vi bland annat sysslar med projektförsäljning. Dessa efterfrågesvängningar har haft en negativ inverkan på resultatet.

Nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar i affärsområde Konsument
I det tredje kvartalet har vi gjort en nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar på sammanlagt 328 Mkr i två affärsenheter inom affärsområde Konsument – NaturaMed Pharma och me&i. Bakgrunden är att vi bedömer att vinstutvecklingen i affärsenheterna på medellång sikt kommer att vara lägre än vad vi tidigare förväntat oss. Vi fortsätter att arbeta nära affärsenheterna med relevanta åtgärder. Både NaturaMed Pharma och me&i är lönsamma.
Bilbesiktningsverksamheten inom affärsområde Konsument gjorde ett bra tredje kvartal. Besikta har hanterat effekterna av de regeländringar som infördes 2018 på ett mycket bra sätt. I korthet innebar dessa att besiktningsintervallen förlängdes från 12 till 14 månader, vilket påverkade kundunderlaget för hela branschen negativt. Genom att arbeta med bemanning, kostnader och prissättning är affärsenheten nu tillbaka till en lönsamhetsnivå i linje med hur det såg utan innan ändringen och marknadspositionen är stark.

Stort inflöde av potentiella förvärv
Under kvartalet kunde vi välkomna Väggmaterial AB till Volatifamiljen. Förvärvet var ett tilläggsförvärv till affärsområde Handel och breddar affärsområdets erbjudande till den svenska bygg- och färghandeln. Vi har haft ett ökat inflöde av potentiella förvärvskandidater under kvartalet. Vi har ett starkt varumärke på förvärvsmarknaden och är en bra ägare av företag i många branscher, inte minst inom bygg- och järnvaror. I nuvarande fas i konjunkturen har dessutom antalet bolag som söker nya ägare ökat. För oss är det helt centralt att göra en korrekt avvägning av vilka förvärv vi ska genomföra och vilka vi ska avstå. Fokus är som alltid på företagens förmåga till långsiktig intjäning och värdeskapande.

God finansiell ställning och gott förvärvsutrymme
Som jag nämnde inledningsvis har verksamheten utvecklats väl under det tredje kvartalet och vi har fortsatt en god finansiell ställning. Nettoskuldsättningen i förhållande till EBITDA uppgick till 2,2 gånger vid kvartalets utgång, vilket är väl inom vårt mål om en nettoskuld på max 3 gånger EBITDA. Det är också viktigt att komma ihåg att det fjärde kvartalet normalt är Volatis säsongsmässigt starkaste kvartal sett till resultat och kassaflöde. Vi har med andra ord ett gott finansiellt utrymme att genomföra ytterligare förvärv när rätt möjligheter dyker upp.

Mårten Andersson, vd och koncernchef

Telefonkonferens

Vd Mårten Andersson och CFO Andreas Stenbäck presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 24 oktober klockan 15.00. Presentationen hålls på svenska.

Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-566 426 92. För webbsändning av telefonkonferensen – gå in på www.volati.se.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 klockan 07.45 CEST.

För mer information, kontakta:
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Andreas Stenbäck, CFO Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Organisationsnummer 556555-4317
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
www.volati.se

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar