Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

”Fortsatt hög tillväxttakt med fokus på långsiktigt värdeskapande”
Andreas Stenbäck, vd och koncernchef

Kvartalet juli–september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 1 693 Mkr (1 253)
 • EBITA ökade med 68 procent till 211 Mkr (126)
 • Resultat efter skatt ökade med 83 procent till 142 Mkr (78)
 • Resultat per stamaktie ökade med 48 procent till 1,48 kr (1,002))
 • Den 1 juli slutfördes förvärven av StrongPoints etikettverksamhet och Byggsystem Direkt
 • Den 6 juli förvärvades det spanska bolaget Apisa S.L till affärsenheten Tornum
 • Martin Hansson tillträdde som VD för Salix Group AB från 1 september
 • Utökat kreditavtal om 1 000 Mkr ingicks med Nordea per den 7 september

Perioden januari–september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 4 587 Mkr (3 646)
 • EBITA ökade med 53 procent till 505 Mkr (329)
 • Resultat efter skatt ökade med 72 procent till 338 Mkr (196)
 • Resultat per stamaktie ökade med 101 procent till 4,37 kr (2,17)2)

Händelser efter rapportperioden

 • Volati har genomfört transaktioner med närstående i samband med Martin Hanssons tillträde som ny VD för Salix Group AB
 • Martin Aronsson tillträdde som Chief Financial Officer (CFO) för Volati från 1 oktober
 • Den 21 oktober förvärvades VA-infrastrukturbolaget Meag Va-system

2) Nyckeltal inklusive avyttrade verksamheter.

Vd har ordet
Volati fortsätter att växa i snabb takt. EBITA ökade 68 procent från 126 till 211 Mkr i tredje kvartalet. Den starka utvecklingen och vårt fokus på långsiktigt värdeskapande har medfört betydande värden för våra aktieägare. Resultatet per stamaktie för vår kvarvarande verksamhet ökade med 96 procent från 0,76 till 1,48 kr under kvartalet. Avkastningen på justerat eget kapital uppgick till cirka 33 procent och om vi inkluderar effekten från det senaste årets försäljningar och särnotering av Bokusgruppen, var avkastningen hela 74 procent.

Våra två affärsområden har fortsatt att utvecklas positivt under tredje kvartalet. Affärsområde Salix Group ökade EBITA med 17 procent, trots tuffa jämförelsesiffror från ett mycket starkt tredje kvartal 2020. Affärsområde Industri ökade EBITA med hela 101 procent. Tillväxten är ett resultat av en hög förvärvstakt samt arbete med marginalförbättringar, inte minst genom utvinnande av synergier från genomförda förvärv. Corroventa, ett bolag inom affärsområde Industri, har haft en stark resultatutveckling till följd av det extremväder som drabbat Europa. Företaget är mycket väl positionerat – genom försäljningen av produkter och en av Europas största uthyrningsmaskinparker – för att kunna serva sina kunder vid stora översvämningar.

I princip samtliga bolag i koncernen mötte under kvartalet operativa utmaningar till följd av störningar i sin värdekedja och ökade fraktkostnader. Våra bolagsledningar har dock framgångsrikt lyckats föra över prishöjningarna mot slutkund, vilket inneburit att påverkan på marginalerna var begränsad.

Värdeskapande tillväxt
Volati växer snabbt men med fokus på långsiktigt värdeskapande. Sedan 2017 har vi ökat EBITA per stamaktie med i genomsnitt 48 procent per år för våra kvarvarande verksamheter. Vi har kunnat hålla denna höga tillväxttakt utan att späda ut befintliga aktieägare eller göra avkall på vårt avkastningskrav. Vårt mål är en uthållig vinsttillväxt per aktie, vilket gör att vi tex aldrig har betalat för förvärv med egna aktier och vi har över alla år bara gjort en nyemission, i samband med vår IPO. Vi anser att tillväxt bara är värdeskapande om avkastningen på insatt kapital är tillräckligt hög. Vår höga avkastning på justerat eget kapital för kvarvarande verksamhet om cirka 33 procent blir därför ett kvitto på att vi lyckas med värdeskapande förvärv, samtidigt som vi har stabil tillväxt i den underliggande verksamheten. En hög avkastning på justerat eget kapital är en förutsättning för uthållig egenfinansierad tillväxt.

Plattformar för fortsatt tillväxt
I en allt mer konkurrensutsatt förvärvsmarknad räcker det inte att hantera de rena ägarfrågorna på ett bra sätt, exempelvis att säkerställa rätt bolagsledning, sätta ramar för strategisk riktning och besluta om kapitalallokering. Det lokala entreprenörskapet är viktigt, men vi måste också tillföra ytterligare värde som ägare för att upprätthålla en god avkastning över tid. Volati har sedan länge tillfört värde bland annat genom strategisk ledarskapsförsörjning och -utveckling samt genom utbildningsinitiativ och kunskapsdelning mellan bolagen. Vi är duktiga på att ge våra ledningsgrupper de bästa förutsättningarna att utveckla sina bolag.


Under senare år har vi koncentrerat oss på tilläggsförvärv – ett sätt att skapa starka enheter och tillföra ytterligare värde genom samordningsvinster mellan bolagen. Det gör att vi kan betala något mer vid förvärv till fortsatt god avkastning då vi kan räkna in synergier. Det innebär också att vi decentraliserar förvärvsarbetet vilket säkerställer kvalitet i integration och ger skalbarhet för oss som koncern.

Vår decentraliserade förvärvsmodell möjliggörs av de förvärvsplattformar vi skapat. Salix Group är det bästa exemplet, där vi byggt ett affärsområde med tydlig industriell logik. Inom affärsområde Industri har vi bolag med liknande utvecklingsmöjligheter, exempelvis S:t Eriks och Ettiketto, som via förvärv byggt väldigt intressanta plattformar för fortsatt förvärvsdriven tillväxt.

En del av långsiktigt värdeskapande är också att inse att man inte alltid är den bästa ägaren av ett bolag. Vi har det senaste året visat på den förmågan och investerar nu i de verksamheter vi bedömer har bäst förutsättningar att generera långsiktig avkastning hos Volati. Vi har en låg skuldsättning om 1,4 ggr EBITDA, och ser en förvärvsmarknad som passar oss väl. Sammantaget ger oss detta goda förutsättningar att bibehålla vår höga tillväxttakt med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Andreas Stenbäck, vd och koncernchef

Telefonkonferens
Vd Andreas Stenbäck och CFO Martin Aronsson presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 26 oktober klockan 09.00. Presentationen hålls på svenska.

Telefonnummer att ringa för delta i telefonkonferensen: 08-566 427 05
För webbsändning av telefonkonferensen, gå in på: https://tv.streamfabriken.com/volati-q3-2021

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 klockan 07.45 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se
Martin Aronsson, CFO Volati AB, 070-741 20 12martin.aronsson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post:
info@volati.se

Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 1 600 anställda och en årlig omsättning om cirka 6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Dokument & länkar