Valberedning inför Volati AB:s årsstämma 2022

Report this content

Valberedning har utsetts i Volati AB inför årsstämman 2022 i enlighet med den instruktion som antogs av Volatis årsstämma 2021. Valberedningens ledamöter utgörs av:

- Carin Wahlén (Nomination Committee Chair) representing Chairman of the Board Patrik Wahlén

- Karl Perlhagen representing himself

- Jannis Kitsakis representing Fjärde AP-fonden

Valberedningen är densamma som inför årsstämman 2021 och består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista september 2021. Sammantaget representerar valberedningen cirka 74 procent av rösterna i Volati AB (baserat på ägarförteckningen från Euroclear Sweden AB per den sista handelsdagen i september 2021).

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2022 är att bereda och lämna förslag på stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Årsstämma i Volati AB kommer att hållas den 27 april 2022. Aktieägare i Volati AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningen under e-postadressen bolagsstamma@volati.se eller via bolagets postadress nedan, senast den 27 februari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Wahlén, styrelseordförande Volati AB, 070-699 96 76, patrik.wahlen@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post:
info@volati.se

Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 1 600 anställda och en årlig omsättning om cirka 6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera