Volati förvärvar T-Emballage som blir en affärsenhet i affärsområde Handel

Volati AB förvärvar T-Emballage Thureson AB, inklusive dotterbolaget Innovexa AB, med verksamhet inom byggmaterial, förpacknings­lösningar och logistik. Förvärvet är Volatis tredje under 2017. T-Emballage blir en ny affärsenhet i affärsområde Handel och väntas där kunna dra nytta av intäktssynergier med övriga av affärsområdets affärsenheter, framför allt genom ett utvidgat försäljningsnätverk. Tilläggsförvärv är en central del i Volatis strategi för att skapa långsiktig och lönsam tillväxt.

Volati har idag tecknat avtal om förvärv av T-Emballage i Vetlanda. Företaget utvecklar och levererar produkter och helhetslösningar inom tre produktområden; byggprodukter till bygghandel och hus­fabriker, förpackningslösningar till industri och sågverk samt logistiktjänster. T-Emballage har 70 anställda och redovisade för 2016 en omsättning om 584 Mkr, ett EBITDA-resultat om 42 Mkr och ett EBITA-resultat om 40 Mkr.

”Vi är mycket glada över att komplettera affärsområde Handel med T-Emballage. Det är ett välskött och lönsamt bolag med en fin historik, som kommer att kunna dra nytta av de etablerade försäljningskanaler som finns inom affärsområdets befintliga verksamheter i Norden. Jag tror också att T-Emballage kan bidra med värdefulla erfarenheter och kontakter för våra befintliga bolag inom affärsområdet”, säger Mårten Andersson, VD i Volati.

”När vi nu väljer att sälja T-Emballage är det väldigt viktigt för oss att våra anställda får rätt ägare som kan fortsätta att utveckla verksamheten i Vetlanda på ett klokt sätt, i linje med våra värderingar och våra kunders behov. Vi är därför mycket nöjda med att ha kommit överens om en försäljning av bolaget till Volati, som vi ser har både vilja och potential att göra just detta, säger Håkan Thureson, huvudägare och styrelseordförande i T-Emballage.

Volati förvärvar 94 procent av aktierna medan bolagets VD och vice VD, som stannar i bolaget, blir delägare med en ägarandel om tillsammans 6 procent. Håkan Thureson kommer att kvarstå i T-Emballages styrelse.

Förvärvet sker till ett bedömt rörelsevärde (enterprise value, EV) om cirka 300 Mkr vid tillträdet vilket innebär en EV/EBITDA-multipel om cirka 7 ggr baserat på EBITDA utfallet 2016. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 330 Mkr och finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditlimiter. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Tillträde av aktierna beräknas ske under det fjärde kvartalet 2017.

Förvärvet av T-Emballage väntas inte ha någon väsentlig påverkan på Volatis resultat under innevarande räkenskapsår. I och med förvärvet av T-Emballage har Volati genomfört tre förvärv under 2017 som sammanlagt bidragit med 154 Mkr i EBITA på årsbasis till Volatis lönsamhet. Efter förvärvet kommer Volati att ha en nettoomsättning om cirka 5,5 Mdkr på årsbasis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34, Stockholm, Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317 

Denna information är sådan information som Volati AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 07.55 (CET).

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på tretton affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se 

Mårten Andersson, VD Volati AB, +46 72-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Sweden, Phone: +46 8-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som efter förvärvet av Akademibokhandeln består av ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se

Prenumerera

Dokument & länkar