Volati löser Akademibokhandelns obligation, ingår nytt banklåneavtal och sänker finansiella kostnaderna med 15 Mkr

Volati har ingått ett nytt låneavtal med Nordea avseende en revolverande kreditfacilitet och en kontokredit. En del av beloppet kommer att användas för att finansiera dotterbolaget Akademibokhandelns förtida inlösen av utestående obligationer. Detta ger Volati en förbättrad finansieringsstruktur, utökar låneramarna för fortsatta förvärv och sänker Volatis finansiella kostnader med cirka 15 Mkr per år.

Det nya låneavtalet ersätter Volatis tidigare och existerande låneavtal med Nordea och består av dels en revolverande kreditfacilitet om 700 Mkr, dels en kontokredit om 200 Mkr. Det nya låneavtalet har en initial löptid om tre år, men med möjlighet att förlänga det med upp till två år. I samband med omförhandlingen har Volati erhållit finansiellt attraktiva villkor som innebär att räntekostnaderna kommer att sänkas.

- Volati har en stark finansiell ställning. Precis som tidigare år genererade vi under 2018 ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket uppgick till 448 Mkr. Nettoskulden vid utgången av 2018 var 1,7 gånger EBITDA vilket ger oss ett stort förvärvsutrymme i relation till vårt finansiella mål om att skuldsättningen inte ska överstiga 3,0 gånger. Det nya låneavtalet både minskar våra finansieringskostnader och förstärker våra möjligheter att agera snabbt när vi identifierar rätt förvärvsmöjligheter, säger Mattias Björk, finansdirektör för Volati.

En del av beloppet som tillhandahålls under det nya låneavtalet kommer att användas för att finansiera Volatis dotterbolags, Akademibokhandeln Holding AB (publ), inlösen av utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009690084 uppgående till 301 Mkr. Datum för inlösen är satt till den 19 mars 2019. Efter inlösen av Akademibokhandelns obligation frisläpps alla säkerheter som var relaterade till obligationen och Akademibokhandeln kommer därefter att ingå i Volatis cash pool.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 07:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Björk, CFO Volati AB, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och efter förvärvet av S:t Eriks en årlig omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar