• news.cision.com/
  • Volati AB/
  • Volati offentliggör preliminärt resultat för första kvartalet 2020 och ger en uppdatering angående påverkan från coronaviruset

Volati offentliggör preliminärt resultat för första kvartalet 2020 och ger en uppdatering angående påverkan från coronaviruset

Report this content

Med anledning av den generella osäkerheten kring de ekonomiska effekterna av coronaviruset offentliggör Volati idag sitt preliminära resultat för första kvartalet 2020 och ger en allmän uppdatering av affärsläget.

Enligt preliminära siffror för det första kvartalet 2020 ökade koncernens omsättning med 7 procent till 1 658 Mkr (1 544) och EBITA steg med 65 procent till 62 Mkr (37), jämfört med samma kvartal förra året. Omsättningen för den senaste 12-månadersperioden, per 31 mars 2020, steg till 6 947 Mkr och EBITA ökade till 537 Mkr.

Coronaviruset har fram till och med den 16 april haft en begränsad effekt på Volatis verksamhet. Givet den exceptionella omvärldsutvecklingen bedömer Volati att risken för framtida negativa effekter ökat, men att det inte är möjligt att förutse omfattningen av den potentiella påverkan på bolaget. I syfte att ha beredskap för eventuella kommande negativa avvikelser arbetar Volati systematiskt med åtgärder för att säkerställa hälsa och säkerhet, stärka likviditet samt trygga lönsamhet i koncernens verksamheter. Det finns också planer för hur affärsenheterna ska agera om situationen skulle försämras.

Nedan följer preliminära resultatet för första kvartalet 2020 samt en nulägesbedömning över påverkan på koncernens affärsenheter:

Affärsområde Handel
Affärsområdets omsättning under första kvartalet ökade till 590 Mkr (496) och rörelseresultatet, EBITA, steg till 38 Mkr (29).

Affärsområdet har haft en bra försäljning under hela kvartalet, med särskilt god utveckling i Sverige. Försäljningen i Danmark, Norge och Finland har mattats av något efter kvartalets utgång och kostnadsbesparingar har initierats inom relevanta affärsenheter. Vissa störningar i leveranser från Kina har noterats och potentiellt kan framtida leveranser drabbas av enskilda länders nedstängning. Valutaförändringar har haft negativ inverkan på omsättningen och resultatet i kvartalet.

Affärsområde Industri
Affärsområdets omsättning under första kvartalet ökade till 438 Mkr (373) och rörelseresultatet, EBITA, steg till 31 Mkr (15).

Affärsområdet har haft en mycket god orderingång och stark försäljning hela kvartalet. Enskilda affärsenheters verksamheter utanför Norden har påverkats negativt sedan mitten av mars. Kostnadsbesparingar har initierats på berörda marknader.

Affärsområde Akademibokhandeln 
Affärsområdets omsättning under första kvartalet minskade till 444 Mkr (453) och rörelseresultatet, EBITA, var oförändrat och uppgick till -3 Mkr (-3).

Affärsområdet har haft en god efterfrågan fram till mitten av mars och har sedan dess noterat en vikande butiksförsäljning. Butiksförsäljningen har sedan mitten av mars varit i genomsnitt cirka 30 procent lägre än normalt för perioden. De digitala kanalerna, inklusive Bokus Play, har utvecklats positivt under året. Våren är säsongsmässigt en period med lägre omsättning och resultat för affärsområdet. Akademibokhandeln har initierat kostnadsbesparingar, däribland korttidsarbete, samt har inlett diskussioner med hyresvärdar om hyresreduktioner.

Affärsområde Konsument
Affärsområdets omsättning under första kvartalet minskade till 186 Mkr (222) och rörelseresultatet, EBITA, steg till 6 Mkr (5).

Affärsområdet har som helhet hittills inte noterat någon väsentlig påverkan på verksamheten. Det ska noteras att me&i, som ingår i jämförelsetalen, inte längre är en affärsenhet inom Volati och således inte längre konsolideras i Volatis räkenskaper.

Ovanstående siffror, som är bolagsledningens bedömning, är preliminära och ej granskade av bolagets revisorer. Den fullständiga delårsrapporten kommer att offentliggöras den 5 maj 2020.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 14:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Andreas Stenbäck, CFO Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Org. nr.: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar