Volati offentliggör prospekt för den genomförda obligationsemissionen och ansöker om upptagande av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm

Den 5 december 2017 emitterade Volati AB (publ) ett icke säkerställt obligationslån (ISIN SE0010547042) om SEK 600 000 000 inom ett rambelopp om 1 000 000 000 med slutlig återbetalningsdag den 5 december 2022. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 3,5 procent.

Volati AB (publ) har ansökt om notering av obligationslånet och första dag för handel förväntas bli den 19 december 2017. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som idag godkändes av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.volati.se och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Denna information är sådan information som Volati AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 15.00 (CET). 

Mårten Andersson, VD Volati AB, +46 72-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Sweden, telefon: +46 8-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelade på 14 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera