Volati rapporterar icke kassaflödespåverkande engångskostnader i tredje kvartalet

Report this content

Volati kommer att rapportera engångskostnader avseende nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar om cirka -330 Mkr i det tredje kvartalet 2019, vilket påverkar EBIT negativt. Engångskostnaderna är icke kassaflödespåverkande och relaterade till affärsområde Konsument. Enligt preliminära siffror för det tredje kvartalet bedöms Volati öka netto-omsättningen till cirka 1 700 Mkr (1 470). EBITA-resultatet bedöms öka till cirka 145 Mkr (123).

Volati har, i samband med sin årliga översyn av nedskrivningsbehov, identifierat behov av att göra nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar för affärsenheterna me&i och NaturaMed Pharma inom affärsområde Konsument. EBITA-resultatet 2018 uppgick för me&i till 11 Mkr och för NaturaMed Pharma till 29 Mkr. Volati ser inga ytterligare nedskrivningsbehov i koncernen.

–Som vi tidigare kommunicerat har vi under en period haft utmaningar i två affärsenheter inom affärsområde Konsument – me&i och NaturaMed Pharma. Båda affärsenheterna är lönsamma, men nedskrivningen återspeglar bedömningen att vinstutvecklingen på medellång sikt kommer att vara lägre än våra tidigare förväntningar. Vi arbetar med att vidta relevanta åtgärder och fortsätter att följa affärsenheterna nära, säger Mårten Andersson, vd för Volati.  

Ovanstående belopp, som är bolagsledningens bedömning, är preliminära och är ej granskade av bolagets revisor. De slutliga beloppen kommer att redovisas i kvartalsrapporten som offentliggörs den 24 oktober 2019. Volati offentliggör denna information vid denna tidpunkt för att uppfylla regelverket i EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019 kl. 13:15 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Andersson, vd, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se in
Andreas Stenbäck, CFO, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar