• news.cision.com/
  • Volati AB/
  • Volatis styrelse föreslår utdelning om 10 kronor per stamaktie samt återupptagen preferensaktieutdelning

Volatis styrelse föreslår utdelning om 10 kronor per stamaktie samt återupptagen preferensaktieutdelning

Report this content

Volatis styrelse föreslår en extrautdelning om 10,00 kronor per stamaktie med avstämningsdag 12 februari 2021. Utdelningen består av 1,10 kronor som var tänkt i ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2019 samt av 8,90 kronor i extra utdelning med anledning av Volatis försäljning av Besikta Bilprovning. Styrelsen föreslår också preferensaktieutdelning i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen med ett sammanlagt vinstutdelningsbelopp om 30,80 kronor per preferensaktie, vilket inkluderar ett innestående belopp om 20,80 kronor.  Föreslagen avstämningsdag för preferensaktieutdelningen är 5 februari 2021.

Volatis styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 2 februari 2021 för att besluta om föreslagna utdelningar. Kallelsen offentliggörs idag. Förslaget kommer efter att styrelsen, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, gjort en förnyad bedömning av effekterna av coronapandemin, reglerna för korttidsarbete samt bolagets finansiella ställning, särskilt i ljuset av avyttringen av Besikta Bilprovning.

Stamaktien
Volatis styrelse föreslår en extrautdelning om 10,00 kronor per stamaktie bestående av 1,10 kronor som var tänkt i ordinarie utdelning avseende räkenskapsåret 2019 samt av 8,90 kronor i extra utdelning med anledning av Volatis försäljning av Besikta Bilprovning. Efter försäljningen, som skedde till ett bedömt rörelsevärde om 1 050 Mkr, är Volati överkapitaliserat i förhållande till bolagets mål där nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska vara 2 till 3 gånger som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen. Överkapitalisering försvårar för bolaget att nå målet om en avkastning på justerat eget kapital om 20 procent per år. Styrelsens bedömning är därför att en extra utdelning om 706 miljoner kronor är lämplig med anledning av Volatis försäljning av Besikta Bilprovning. Sammantaget föreslår styrelsen således en utdelning på stamaktierna om 10 kronor per stamaktie, totalt 794 miljoner kronor. Förslaget om utdelning på stamaktierna förutsätter att bolagsstämman beslutar om den föreslagna preferensutdelningen. Avstämningsdag föreslås vara 12 februari 2021 (sista dag för handel med rätt till utdelning är 10 februari 2021).

– Den föreslagna utdelningen bedöms ge Volati en lämplig kapitalstruktur. Med en skuldsättning som fortsatt är väl under det finansiella målet kommer Volati att ha ett stort förvärvsutrymme och goda förutsättningar att nå bolagets mål om en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per stamaktie om minst 15 procent över en konjunkturcykel, säger Patrik Wahlén, styrelseordförande i Volati.

Preferensaktien
På grund av osäkerhet kring tolkningen av reglerna för statligt stöd för korttidsarbete drog styrelsen inför årsstämman den 25 juni 2020 tillbaka förslaget att lämna utdelning på preferensaktierna. Enligt bolagsordningen ska preferensaktieutdelning som ej lämnas på angiven avstämningsdag räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10,5 procent från den tidpunkt då utbetalning borde skett enligt bolagsordningen.

Den föreslagna preferensaktieutdelningen om 30,80 kronor består av bolagets innestående preferensaktieutdelningar om totalt 20,80 kronor (inklusive ränteuppräkning) hänförliga till augusti och november 2020 samt av den ordinarie preferensaktieutdelningen om 10,00 kronor per preferensaktie med avstämningsdag den 5 februari 2021 (sista dag för handel med rätt till utdelning är 3 februari 2021). Styrelsen avser föreslå att årsstämman 2021 fattar beslut om preferensaktieutdelningar med avstämningsdag före årsstämman 2022 (dvs. 5 maj 2021, 5 augusti 2021, 5 november 2021 samt 5 februari 2022).

Totalt föreslås bolagsstämman besluta om utdelningar om 843 miljoner kronor till stam- och preferensaktier.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2021, kl. 11:50 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Wahlén, styrelseordförande Volati AB, 070-699 96 76, patrik.wahlen@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Handel, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Dokument & länkar