Volkswagen Group gör rekordvinst 2010

Volkswagen AG har nu meddelat nyckeltalen för räkenskapsåret 2010. Med försäljningsintäkter på 126,9 miljarder euro (2009: 105,2) redovisar koncernen ett rörelseresultat på 7,1 miljarder euro (1,9).
- 2010 blev det bästa året i historien för Volkswagen-koncernen. Vi har hanterat krisen på ett bra sätt och tänker nu följa upp det under den ekonomiska återhämtningen, säger Volkswagen AG:s koncernchef Martin Winterkorn.


- Vårt breda och miljövänliga modellprogram i kombination med vår finansiella styrka och tydligt strategiska inriktning på vår varumärkesmix inom koncernen har bidragit till denna framgång. Volkswagen följer en solid och lönsam tillväxtkurs och utsikterna för innevarande år är bra, trots alla ekonomiska osäkerheter, understryker Winterkorn.

Volkswagen-koncernen presenterar 2010 följande finansiella nyckeltal:

- Rörelseresultat: 7,1 miljarder euro (1,9 miljarder euro).

- Resultatet före skatt ökar med 7,7 miljarder euro till 9,0 miljarder euro

- Styrelsen föreslår en höjning av utdelning för Volkswagens aktieägare till 2,20 euro per ordinarie aktie och 2,26 euro per preferensaktie.

- För första gången passerades sjumiljonersgränsen för leveranser: 7,2 miljoner
fordon (+ 13,7 procent) innebär att marknadsandelen ökade ytterligare.

- Affärsexpansion och implementerade kapitalökningar har stärkt koncernens
finansiella stabilitet och flexibilitet inom ramen för det planerade upprättandet av en integrerad bilkoncern med Porsche

- Ytterligare ökning av nettolikviditet för Automotive Division mot förra årets
höga siffra till 18,6 miljarder euro (10,6 miljarder euro).

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------
Januari-december                                                             2010            2009         + / - (%)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------
Volkswagen Group (IFRS):

Leveranser                                     '000 enheter             7 203            6 336       + 13,7
Bilförsäljning:                                 '000 enheter             7 278            6 310       + 15,4
Produktion:                                    '000 enheter             7 358            6 055       + 21,5
Anställda                                         31 december        399 381       368 500         + 8,4

Försäljningsintäkter:                     Miljoner euro       126 875       105 187       + 20,6
Rörelseresultat                              Miljoner euro            7 141           1 855        x

Resultatet före skatt                      Miljoner euro            8 994           1 261        x
Resultat efter skatt                        Miljoner euro            7 226              911        x

Icke styrande intressen                 Miljoner euro               392              -49         x

Resultat hänförligt till
aktieägarna i Volkswagen AG       Miljoner euro           6 835              960         x

Resultat per aktie (basic)
- Ordinarie aktier                           EUR                         15,17             2,37        x
- Preferensaktier                            EUR                         15,23             2,43        x

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------
Januari-december                                                           2010             2009          + / - (%)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------
Automotive Division (inklusive fördelning av konsolideringsjusteringar
mellan Automotive och Financial Services divisions):
 
Kassaflöde – operating                 Miljoner euro       13 930          12 815            + 8,7
Kassaflöde – investing *)              Miljoner euro         9 095          10 252           - 11,3
- Varav investeringar i fastigheter,
Anläggningar och utrustning        Miljoner euro         5 656            5 783             - 2,2
Nettolikviditeten 31 december     Miljoner euro       18 639          10 636          + 75,2
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------
Volkswagen AG (German Commersial Code):

Nettoresultat                                  Miljoner euro       1 550            1 082            + 43,3
Utdelningsförslag:
Utdelning - per ordinary share    EUR                                               2,20              1,60
                    - per prefered share EUR                                               2,26              1,66
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------
*) Exklusive förvärv och försäljning av investeringsobjekt: 7 034 miljoner euro.
(Föregående år: 7 585 miljoner euro).

Framåtblick:

Volkswagen-koncernens viktigaste konkurrensfördelar är en unik varumärkesportfölj och en ständigt växande närvaro i alla viktiga regioner i världen. Tack vare vår expertis inom teknik och design, har vi en mångsidig, attraktiv och miljövänlig rad produkter som uppfyller alla kunders önskemål och behov. Vi ser också en positiv effekt på koncernens kostnadsstruktur tack vare vårt modulära toolkit-system, som vi kontinuerligt optimerar. Under 2011 kommer Volkswagen-koncernens nio varumärken återigen lansera ett stort antal nya modeller på marknaden, vilket ytterligare utökar
vår starka position på den globala marknaden. Vi förväntar oss att våra leveranser till kunder ökar ytterligare jämfört med föregående år.

Vi förväntar oss att koncernens försäljningsintäkter och rörelseresultat under 2011 kommer att vara högre än föregående år. Men den fortsatta volatiliteten i räntor, växelkurstrender och råvarupriser kommer att försvaga den positiva volym effekt.

Disciplinerad kostnads- och investeringsstyrning samt kontinuerlig optimering av våra processer förblir centrala komponenter i vår "Strategi 2018".

Den årliga press- och Investerarkonferensen kommer att äga rum den 10 mars 2011 i Wolfsburg.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2010 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 68 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 23,3 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 11 000 lätta transportbilar vilket är 28,7 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 7,1 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2010.

Taggar:

Dokument & länkar